Mantelzorg

tips

Mantelzorg

Mantelzorg binnen een gezin, wat is nodig?
Een sportwedstrijd bezoeken, naar de film of deelnemen aan die interessante bijeenkomst over mantelzorg. Voorbeelden van gewone zaken die niet zo vanzelfsprekend zijn als er iemand binnen het gezin – bijvoorbeeld een zoon, dochter, zus of broer – een ernstige beperking heeft. Vaak nemen de andere gezinsleden dan vrijwel automatisch de 24-uurs zorg op zich. Het risico op overbelasting maakt mantelzorg binnen het gezin niet gemakkelijk. Door de intensieve zorg voor het gezinslid komt men komt niet meer aan elkaar en/of zichzelf toe. Daarnaast speelt de kwestie rondom de lage tarieven voor informele zorg betaalt vanuit een Persoonsgebonden budget (Pgb). Wat is er nodig om het mantelzorgers binnen het gezin makkelijker te maken?
-Artikel: 02-10-2018
www.supportbeurs.nl

Uitspraak Centrale Raad van Beroep: mantelzorg kan niet verplicht worden gesteld
Individuele begeleiding door ouders aan hun dochter is in dit geval geen gebruikelijke hulp of mantelzorg. Het pgb is door de gemeente ten onrechte afgewezen. Deze uitspraak deed de Centrale Raad van Beroep (CRvB) in een zaak die namens de ouders was aangespannen door advocaat Vermaat. Lees artikel verder op de site van PerSaldo
Voor de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep klik hier.

top

Vereniging voor mantelzorgers

Mezzo
Mezzo is een Landelijke vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligers. Wie zijn mantelzorgers? Mantelzorgers zijn o.a. ouders die langdurig en kosteloos zorgen voor hun kind met een beperking. Mezzo geeft steun, informatie en advies en behartigt de belangen van mantelzorgers en de vrijwilligerszorg. Er is ook een forum waar je aan deel kunt nemen.
www.mezzo.nl

top

Mantelzorgmakelaar

Family Care Support
Mantelzorg kies je niet voor, het overkomt je. Freke Schoemaker van Family Care Support is mantelzorgmakelaar. Zij helpt mantelzorgers bij regeltaken, geeft ondersteuning in de breedste zin van het woord en verzorgt cursussen en voorlichting over de combinatie mantelzorg en werk.
www.familysupport.nl/

top

Wettelijke vergoeding

Gratis vrijwilligersverzekering k voor mantelzorgers (07-06-2017)
Gemeenten sluiten vrijwilligersverzekeringen af voor inwoners die binnen de gemeente vrijwilligerswerk verzetten of mantelzorg bieden. Uit onderzoek, door het AIC, onder alle 388 gemeenten in Nederland blijkt dat maar liefst 78% van de gemeenten mantelzorgers niet volledig informeert over het bestaan van de gratis vrijwilligersverzekering en de aansprakelijkheidsdekking voor mantelzorgers die daar onderdeel van is. Gemeenten betalen voor de verzekering, maar vergeten de inwoners goed over de verzekering te informeren…
De vrijwilligersverzekering is een collectieve verzekering die de vrijwilliger en mantelzorger dekt indien hem (of haar) iets overkomt tijdens mantelzorg- of vrijwilligerswerkzaamheden. Ook aansprakelijkheid is binnen de vrijwilligerspolis gedekt.
Aansprakelijkheidsdekking mantelzorger
Onderdeel van de polis van de vrijwilligersverzekering is een dekkingsmodule voor aansprakelijkheid van mantelzorgers. Dit is echter nauwelijks terug te vinden op de websites van de gemeenten. In veel gevallen wordt het bestaan van een aansprakelijkheidsdekking zelfs ontkend, zowel op de gemeentewebsite als door medewerkers. Er is sprake van onvolledige informatie en/of onwetendheid.
Mantelzorgers niet op de hoogte
'Veel mantelzorgers zullen niet weten dat zij op deze manier zijn verzekerd. Zij die er wel achteraan gaan moeten buitensporig veel moeite doen om erachter te komen hoe het zit. Welke mantelzorger heeft daar tijd voor? Dit verhoogt de regeldruk van mantelzorgers, die al is opgelopen tot drie uur per week.’, aldus Liesbeth Hoogendijk, directeur van Mezzo.
Uit de voorlopige resultaten van een aanvullend kan voorzichtig geconcludeerd worden dat ongeveer 66% van de mantelzorgers niet weet dat de vrijwilligersverzekering vanuit de gemeente bestaat en ook voor hen geldt. Ambtenaren kent aanbod eigen gemeente niet
In negen van de tien gevallen was het bestaan van een vrijwilligersverzekering met dekking voor aansprakelijkheid niet bekend bij de gemeenteambtenaren. Dit kwam bij kleine gemeenten voor, maar ook bij grote gemeenten zoals Rotterdam. Voor vrijwilligers en mantelzorgers die hier vragen over hebben, betekent dit dat men vaak meerdere malen moet bellen om erachter te komen dat de gemeente deze verzekering aanbiedt.
www.supportbeurs.nl en mantelzorgelijk.nl

Mantelzorgwaardering (voorheen mantelzorgcompliment)

Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de waardering van mantelzorgers van clinten die inwoners zijn in hun gemeente. Deze waardering kan een geldbedrag zijn, zoals dat bij het mantelzorgcompliment het geval was. Het kan ook bestaan uit een waardering in natura, bijv. een extra investering in ondersteuning van mantelzorgers. Iedere gemeente zal hier een passende invulling aan geven en zal dit kenbaar maken.
www.hoeverandertmijnzorg.nl

top

Mantelzorgwaardering voor ouders

Mantelzorgwaardering voor ouders van een kind met een beperking
Ouders van een kind met een beperking dat meer verzorging nodig heeft dan een ‘gewoon’ kind van die leeftijd, kunnen ook in aanmerking komen voor een Mantelzorgwaardering (of Mantelzorgcomplimant). U kunt dit aanvragen bij de gemeente van uw woonplaats.
De Mantelzorgwaardering kan maar aan 1 persoon worden uitgedeeld, dus aan de vader of aan de moeder.

Moet u belasting betalen over de Mantelzorgwaardering?
Als u van uw gemeente toch een geldbedrag krijgt als Mantelzorgwaardering, moet u bij uw gemeente navragen of dit geld netto wordt uitbetaald. Voorheen werd het geld door de overheid nl. netto uitgekeerd en hoefde er geen belasting te worden betaald over het uitgekeerde bedrag. Het bedrag werd niet bij uw belastbaar inkomen opgeteld. Dat betekende dat bij een eventuele uitkering dit geen gevolgen had voor de hoogte van de zorgtoeslag en de huurtoeslag.

top

Brussen als mantelzorger

Documentaire: Op zoek naar mijn zusje
Met de documentaire 'Op zoek naar mijn zusje' wil Debby van der Schuit laten zien wat het betekent om de verantwoordelijkheid voor je eigen zus te dragen. Omdat steeds meer brussen worstelen met de zorgtaak die op ze afkomt, wil ze met haar persoonlijke portret hierin een eerlijke inkijk geven. Broers en zussen van zorgintensieve kinderen en (jong) volwassenen zullen op een moment in hun leven de zorgtaak voor hun broer of zus van hun ouders moeten overnemen. Een taak die hun hele leven boven hun hoofd hangt. Onderzoek van het Nederlands Jeugdinstituut (2015) toont aan dat maar liefs 68% van brussen zich zorgen maakt over de toekomst met hun zorgintensieve broer of zus.
Balans
Wat maakt dat deze broers en zussen, beter bekend als 'brussen' ondersteuning nodig hebben? Wat betekent het 'brus zijn' voor je eigen identiteit en hoe vind je als brus een balans in je zorgverantwoordelijkheden? Met de documentaire 'Op zoek naar mijn zusje' wil Debby hierover voorlichting geven aan zorgprofessionals voor mensen met een verstandelijke beperking en andere brussen bereiken en verbinden. In een kort introductiefilmpje licht ze haar verhaal toe:
Zorg als last
“In tegenstelling tot de generatie van mijn ouders, waarin kinderen opgroeiden in gezinnen met gemiddeld 3 kinderen, krijgen ouders nu slechts 1,6 kinderen. Voor broers en zussen van zorgintensieve kinderen en (jong) volwassenen betekent dit dat ze er in de toekomst veelal alleen voor staan,” vertelt Debby. “In een participatiesamenleving, waarin de mogelijkheden tot professionele zorg langzaam verdunnen, kan dit als een zware last voelen.” Voor haar documentaire zoekt ze nog naar samenwerkingspartners om de film te maken en te verspreiden. Inmiddels hebben al meer dan 25 (belangen)organisaties, zorginstellingen, stichtingen en verenigingen de komst van de documentaire omarmt. Deze organisaties, waaronder Stichting Downsyndroom, Middin, Pameijer, Orion, BOSK, Per Saldo en Gemiva-SVG Groep, helpen in de verspreiding van het verhaal van Debby onder ouders en brussen.
De introductiefilm 'Op zoek naar mijn zusje'van 2015 is gratis te bekijken op Youtube. De documentaire 'Op zoek naar mijn zusje' is in maart 2016 gelanceerd. Voor persoonlijk gebruik is de documentaire te bestellen en voor organisaties zijn speciale pakketten beschikbaar.
www.youtube.com en www.kansplus.nl

top