Onderwijs en dagbesteding

tips

Algemeen

Keurmerk voor scholen met EMB leerlingen
In Nederland wordt op tal van Mytylscholen en revalidatiecentra in samenwerking met ouders gewerkt vanuit de filosofie Eťn Kind Eťn Plan (EKEP); EKEP beoogt een integrale benadering/werkwijze van revalidatie en onderwijs ten behoeve van kind en ouders. Het is een cruciale voorwaarde voor een goede samenwerking tussen school en revalidatie. Als registratie- en communicatiehulpmiddel is hiervoor het KinderRAP ontwikkeld. Dit instrument en communicatiemiddel heeft aantoonbare meerwaarde in de samenwerking tussen onderwijs en revalidatie en wordt op vele scholen en revalidatieinstellingen gebruikt. Het project "Keurmerk EKEP" is een initiatief van LOOK, dat zich ten doel stelt onderwijs, revalidatie en ouders met elkaar te verbinden. Een integrale benadering/werkwijze van revalidatie en onderwijs samen met ouders is een cruciale voorwaarde in een goede samenwerking. De werkwijze EKEP beoogt dit expliciet. Om scholen en centra hierin te helpen of hieraan te toetsen is het essentieel de kwaliteitskenmerken en indicatiecriteria die eraan uitdrukking geven transparant en toetsbaar te maken. Gekozen is daarom voor de ontwikkeling van een keurmerk EKEP.
www.netwerklook.nl

Website LOOK
Netwerk LOOK, het Landelijk Overlegorgaan Onderwijs en Kinderrevalidatie heeft een website.
Projecten
Op de website is alle informatie overzichtelijk gepresenteerd: informatie over LOOK, nieuws, scholing en belangenbehartiging. Hierdoor kunnen scholen, artsen en ouders de ontwikkeling van kinderen en jongeren met een lichamelijke handicap nog beter ondersteunen zonder dubbel werk te doen. Veel ruimte is er ook voor de projecten die vanuit LOOK geÔnitieerd worden, hetgeen goed past binnen de huidige koers van LOOK, als netwerk- en projectorganisatie, die daarvoor op het juiste moment de juiste expertise van personen binnen LOOK inzet.
Responsive design
De site heeft nu ook een responsive design, wat inhoudt dat de site zich automatisch aanpast aan het device (zoals pc-smartphone-ipad). Linken met social media is ook mogelijk geworden.
Suggesties
Mocht u input voor onze site hebben, zoals nieuwsberichten of een scholingsaanbod, dan kunt u deze mailen naar info@netwerklook.nl.
Netwerk LOOK
Landelijk Overleg Onderwijs en Kinderrevalidatie is het netwerk van alle organisaties in ons land die actief zijn op het raakvlak van onderwijs en kinderrevalidatie, met als doel een voortdurende kwaliteitsverbetering van de zorg, ondersteuning en de ontwikkelmogelijkheden van kinderen en jongeren met een lichamelijke beperking.
www.netwerklook.nl

Mijn zusje is "gehendiekept" en we gaan naar school
Het prentenboek ‘Mijn zusje is gehendiekept’ krijgt een vervolg: ‘Mijn zusje is gehendiekept en we gaan naar school’. Schrijfster Marie-Josť zag dat kinderen vaak vragen hebben over haar gehandicapte dochter. In haar eerste boek legde ze uit wat het betekent als een kind gehandicapt is. In het vervolg laat ze zien hoe dat dan gaat op school. Een deel van de opbrengst doneert ze aan NSGK.
Schelvis: “Ik heb op vele basisscholen en instellingen lezingen gegeven. Daar kwam steeds de vraag naar voren: maar als Elin helemaal niks kan, wat doet ze dan de hele dag op school? Het werd me duidelijk dat kinderen eigenlijk niet weten wat die kinderen die in die busjes naar school gaan, eigenlijk de hele dag doen? Dat was voor mij de reden om dit tweede boekje te schrijven. Deze kinderen krijgen soms iets anders les, en therapie, maar moeten ook hard werken net als zij!”
-Titel: Mijn  zusje is gehendiekept en we gaan naar school
-Schrijver: Marie-Jose Schelvis-Hugen
-Jaar van uitgave: 2014
-Uitgeverij: Bentelin Produkties
-Leeftijd: 3 t/m 6 jaar

www.mnzusjeisgehendiekept.nl

Samen naar School
In een Samen naar School klas krijgen kinderen met een ernstige handicap les binnen de muren van een reguliere school. NSGK vindt dat ieder kind zich, ongeacht zijn handicap, maximaal moet kunnen ontwikkelen. Elk kind kan leren, als het maar onderwijs krijgt dat bij hem past. Liefst met leeftijdsgenootjes zonder handicap. Want als kinderen met en zonder handicap samen naar school gaan, zullen ze het later ook vanzelfsprekend vinden om samen te leven. Daarom is de NSGK in 2015 gestart met het project Samen naar School. Ze helpen bij de oprichting van Samen naar School klassen in heel Nederland. Dit zijn aangepaste klassen voor kinderen met een ernstige beperking binnen een gewone basisschool.
www.nsgk.nl

Stichting Inclusief Onderwijs
De Stichting Inclusief Onderwijs bestaat uit een groep ouders van kinderen met diverse (vaak ernstige) handicaps (motorisch, ontwikkeling en verstandelijke handicaps), ouders van kinderen zonder handicap, leerkrachten van reguliere scholen en professionals op het terrein van de zorg voor mensen met een handicap. Wat deze personen voornamelijk bindt is hun gemeenschappelijke interesse in kwalitatief hoogstaand onderwijs voor alle kinderen. Inclusief Onderwijs is daartoe een van de sleutels.
De stichting:
-ondersteunt ouders en leerlingen
-bepleit inclusief onderwijs op beleidsniveau
-organiseert medestanders
-ontwikkelt trainings- en lesmateriaal
-adviseert scholen bij het ontwikkelen van een inclusief onderwijsaanbod
www.inclusiefonderwijs.nl

Lespakket: Iedereen hoort erbij!
De Rijksuniversiteit Groningen heeft het lespakket "Iedereen hoort erbij!" ontwikkeld. Dit lespakket heeft als doel om al op jonge leeftijd een basis te leggen voor de acceptatie van kinderen met een beperking. Sinds de wet op Passend Onderwijs gaan steeds meer kinderen met een beperking naar het regulier onderwijs. Helaas worden sommige kinderen niet goed geaccepteerd door hun klasgenoten.
De projectgroep Iedereen hoort er bij van de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) maakte daarom het gelijknamige lespakket. "Iedereen hoort erbij" is een lespakket voor kleuters in het reguliere basisonderwijs. Gedurende zes weken wordt er met behulp van interactieve animatiefilms aandacht besteed aan verschillende beperkingen. Daarbij ligt de nadruk op wat er wťl kan. Daarnaast werken kinderen in kleine groepjes samen om zo het contact in de klas te versterken.
De projectgroep wil graag kijken welke effecten het lespakket in de klas heeft. De groep is hiervoor hard op zoek naar kleuterklassen die dit lespakket willen uitvoeren. Heb je een kind in een reguliere kleuterklas (groep 1 en 2)? Neem dan contact met de projectgroep van de RuG op. Samen met jou en de school van je kind kan dan worden onderzocht wat de mogelijkheden zijn.
www.rug.nl

top

Recht op onderwijs en zorg op school

Onzichtbaar beperkt
De DVD 'Onzichtbaar beperkt' is in 2009 opgenomen en gaat over het leerrecht van gehandicapte kinderen. De rode draad is de persoonlijke zoektocht van documentairemaker Miranda van Dijk-Kedde en haar man naar een geschikte school voor hun gehandicapte zoon Marijn. Hun zoektocht maakt duidelijk dat het onderwijs in Nederland niet is ingesteld op de individuele behoefte van het kind.
De DVD is te bestellen via de website www.cirkelsvanzorg.nl

Zorg op school
Gaat uw kind naar een gewone school? En heeft uw kind meer zorg nodig dan wat de school biedt aan passend onderwijs? Dan krijgt uw kind extra zorg. Wie wat vergoedt, is afhankelijk van de leeftijd van uw kind. En van de zwaarte van de zorg.
www.regelhulp.nl

Centraal loket voor zware zorg in de klas
Er komt een centrale plek waar scholen geld kunnen aanvragen voor zorg aan ernstig meervoudig beperkte kinderen. En er komt een noodteam dat ouders gaat helpen in de onderhandeling op school over zorgkosten. Dat schrijven staatssecretaris Dekker (onderwijs) en Van Rijn (zorg) in een brief aan de Tweede Kamer. De brief is een reactie op de problemen die ouders van ernstig gehandicapte kinderen ervaren als zij zorg op school willen regelen. De problemen zijn ontstaan na de veranderingen in de zorg van begin dit jaar (2015) en de verandering in het systeem voor passend onderwijs, dat in augustus 2014 werd aangepast.
www.sien.nl

top

Kinderdagcentra

Een kinderdagcentrum biedt dagopvang aan kinderen van 3 tot 18 jaar met een ontwikkelingsachterstand en/of een verstandelijke of meervoudige beperking. Deze kinderen kunnen niet naar de reguliere opvang, basisschool of speciaal onderwijs. Er zitten meestal 9 kinderen op een groep met 2 begeleiders. Naast opvang wordt er op het kinderdagcentrum met een kind ontwikkelingsgericht gewerkt. Om de ontwikkeling van een kind te stimuleren kan het kind hulp en/of therapie krijgen van een orthopedagoog, fysiotherapeut, ergotherapeut en een logopedist.

Wat biedt een Kinderdagcentrum (KDC)?
Een Kinderdagcentrum, ook wel orthopedagogisch dagcentrum (ODC) genoemd, is een gespecialiseerd kinderdagverblijf voor kinderen met een (ernstige) ontwikkelingsachterdstand. Op de website wordt over de volgende onderwerpen informatie gegeven: Wat biedt een KDC? Welke kinderen kunnen er gebruik van maken? Hoe lang blijven kinderen op een KDC? Zijn er kosten aan verbonden? Hoe zit dat met vervoer naar een KDC?Waar vind ik een KDC bij mij in de buurt?
mens-en-samenleving.infonu.nl


OVERIJSSEL

Vogelweyde

Plaats: Zwolle
www.vogellanden.nl


GELDERLAND

Anneriet

Plaats: Doetinchem
www.zozijn.nl

Elstine
Plaats: Elst
www.driestroom.nl

Luna
Plaats: Elst
www.driestroom.nl

Stijntje Buys
Plaats: Nijmegen
www.driestroom.nl

Dolfijn
Plaats: Velp
www.driestroom.nl


LIMBURG

-


NOORD-BRABANT

Pertoetie
Plaats: Eindhoven
www.pertoeti.nl

Kinderopvang Het Schatkistje
Kinderopvang Het Schatkistje is een combinatie van een medische en reguliere kinderopvang. Zij bieden kleinschalige kinderopvang, naschoolse opvang en logeeropvang in Tilburg.
"Het unieke aan kinderopvang Het Schatkistje is dat alle kinderen welkom zijn, ook kinderen met extra zorg en/of begeleiding.Bijv. kinderen met een lichamelijke beperking, verstandelijke beperking, visuele beperking, auditieve beperking, spraak/taal ontwikkelingsproblematiek, ADHD, ASS, downsyndroom, meervoudig complex gehandicapt, combinaties van voorgaande en nog veel meer. Over heel de kinderopvang wordt er gesproken met ondersteunende gebaren."
www.het-schatkistje.net


ZEELAND

Stichting Lentekind
Plaats: Middelburg
www.stichtinglentekind.nl


UTRECHT

De Blauwe Vogel

Plaats: Soest
www.amerpoort.nl

Media Kinderopvang
Met ingang van 1 januari 2015 heeft Media Kinderopvang in Hilversum passende kinderopvang geÔntroduceerd voor kinderen die extra zorg of aanpassingen nodig hebben. Dat kunnen kinderen zijn met (het vermoeden van) ontwikkelingsproblemen, een handicap of chronische ziekte. In de nieuwe groep 'De Regisseurtjes' leren de kinderen van 0 tot 4 jaar om met elkaar te spelen en te leren, terwijl de ouders kunnen blijven werken.
Regio: Hilversum
www.mediakinderopvang.nl

ZUID-HOLLAND

De Witte Vogel
Plaats: Den Haag
www.wittevogel.nl

Zonnehof
Plaats: Naaldwijk
www.ipsedebruggen.nl

De Kleine Oase
Plaats: Zwijndrecht
www.gemiva-svg.nl


NOORD-HOLLAND

Lotusbloem
Plaats: Aalsmeer
www.onstweedehuis.com

Nifterlake
Plaats: Amstelveen
www.onstweedethuis.com

De gelukkige Dolfijntjes
Plaats: De Rijp (tussen Purmerend en Alkmaar)
www.degelukkigedolfijntjes.nl

De Stampertjes
Plaats: Bloemendaal
www.destampertjes.nl


top

Kinderdagcentra opgezet door ouders

Kinderdagverblijf Zomerkind
Vier moeders van meervoudig complex gehandicapte kinderen startten in 2010 de Stichting Zomerkind met als uitgangspunt om een kinderdagcentrum te realiseren waar voldoende tijd, aandacht en kennis is om deze bijzondere kinderen betere begeleiding en behandeling te bieden.
Het kinderdagcentrum moet een prettige omgeving zijn voor ouder en kind, waar beweging en ontwikkeling centraal staan. Kwaliteit is het belangrijkste speerpunt. Zomerkind gaat werken volgens HKZ waarbij procedures en werkwijzen zijn vastgelegd. De stichting doet daar zelf nog een ‘schep bovenop’. Door medewerkers extra op te leiden en met de aanstelling van een Raad van Kwaliteit waarin artsen en therapeuten adviseren, wil de Zomerkind blijven ontwikkelen. In het dagcentrum wil de stichting 8 kinderen per dag opvangen. Zomerkind is gevestigd in Nieuw-Beijerland.
www.zomerkind.nl

Kinderdagcentrum Pertoeti

Stichting Pertoeti in Eindhoven is in juni 2004 opgericht door ouders van kinderen met een verstandelijke beperking samen met medewerkers uit de zorg. Beiden kwamen door hun eigen ervaringen tot de conclusie dat kinderen met een complexe zorgvraag binnen de reguliere zorg niet optimaal tot hun recht komen.
www.pertoeti.nl

KDC De Gelukkige Dolfijntjes
Kinderdagcentrum De Gelukkige Dolfijntjes in De Rijp is opgezet door ouders van een kind met een beperking.
De Gelukkige Dolfijntjes is een kleinschalige kinderopvang, met een huiselijke sfeer en veel aandacht voor de kinderen en de ouders. Op het KDC is plek voor kinderen (van 4 t/m 16 jaar) met een verstandelijke en/of een lichamelijke beperking, een ontwikkelingsachterstand, epilepsie of een gedragsbeperking. Er zijn kleine groepen van 6 kinderen.
www.degelukkigedolfijntjes.nl

De Stampertjes
De Stampertjes in Bloemendaal verzorgt opvang voor jonge kinderen (0 t/m 5 jaar) met een verstandelijke en/of motorische beperking. De stichting is bijna 15 jaar geleden opgericht door de oma van een ernstig meervoudig gehandicapt jongetje. Zij maakte van dichtbij mee dat er weinig tot geen opvangmogelijkheden zijn voor kinderen met een beperking. Zij heeft haar huis beschikbaar gesteld voor deze kinderen. Inmiddels zijn De Stampertjes verhuisd naar een ander pand (een gewoon woonhuis, aangepast voor de opvang van kinderen) en heeft De Stampertjes al heel veel kinderen opvang geboden. De groepjes zijn klein (max. 4 kinderen) en worden begeleid door 2 vrijwilligers waarvan ťťn zorgverlener met een BIG registratie (verpleegkundige). Bij De Stampertjes krijgt het kind persoonlijke aandacht en begeleiding. En ook voor de ouders is er voldoende gelegenheid om elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. Bovendien werkt De Stampertjes zonder CIZ indicatie waardoor ouders zelf kunnen bepalen hoeveel opvang ze nodig hebben en niet een overheidsinstantie. De ouders betalen slechts een hele lage ouderbijdrage.
www.destampertjes.nl

Dagcentrum Omega
Omega is een dagcentrum in Amsterdam voor een bijzondere doelgroep; alle kinderen en (jong)volwassenen bij Omega zijn verstandelijk ťn motorisch gehandicapt en hebben daarnaast nog andere belemmeringen. Het zijn ‘kinderen en volwassenen met ernstig meervoudige beperkingen’. Omega is in 1976 gesticht door ouders. Zij zochten adequate dagbesteding voor hun thuiswonende kind en vonden dat nergens. Ouders zijn nog steeds de belangrijkste partners van de medewerkers van Omega omdat zij meer weten van hun kind dan wie dan ook. Wij gaan ervan uit dat al onze kinderen en volwassenen mogelijkheden hebben. Omega stimuleert de ontwikkeling van meervoudig complex gehandicapte kinderen en volwassenen en bevordert hun participatie in de maatschappij. Wij vinden het belangrijk dat ze meedoen!
-Doelgroep: meervoudig complex gehandicapte (mcg) kinderen en volwassenen.
-Locatie: Amsterdam IJburg

www.stichtingomega.nl

top

Kleinschalige dagbesteding

Stichting Liz
Stichting "Leren interactie zorg" (Liz) wordt een kleinschalig kinderdagcentrum voor kinderen (0-12 jaar) met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking of een ontwikkelingsachterstand in Nijmegen-Noord. De kinderen die Stichting Liz bezoeken zijn vaak kinderen met een leerplichtontheffing. Met een maximale groepsgrootte van 5 a 6 kinderen en twee begeleiders stelt Stichting Liz kleinschaligheid en individuele aandacht voorop. De opvang bij Stichting Liz richt zich op ontwikkeling, samen leven en leren. Stichting Liz zal daarom gevestigd worden binnen een gebouw waar al een reguliere basisschool en/of reguliere kinderopvang aanwezig is of in de directe nabijheid hiervan. Hierdoor creeeren we een optimale samenwerking en integratie met de kinderen van de basisschool.
Regio: Nijmegen
www.stichtingliz.nl

Stichting Koos
Stichting KOOS staat voor Kindgerichte Ontwikkelingsstimulatie Op School. In de Julianaschool in Schagen, een reguliere basisschool voor ontwikkelingsgericht onderwijs, bieden wij met een multidisciplinair team kwalitatief goede en individueel afgestemde ontwikkelingsstimulatie en zorg aan maximaal vijf kinderen per dagdeel. De kinderen die wij opvangen hebben een (meervoudige) beperking en zijn (tijdelijk) niet-leerplichtig. Wij werken in een eigen lokaal dat is aangepast aan de behoefte van de kinderen die wij opvangen. Vanuit dit lokaal creŽren wij in samenwerking met de Julianaschool zoveel mogelijk contactmomenten tussen de kinderen met en zonder beperking.
www.stichting-koos.nl

Dagbesteding "Nocht en Wille"

Op een gerenoveerde woonboerderij in Paesens-Moddergat biedt Nocht en Wille kleinschalige dagbesteding en logeeropvang voor kinderen en volwassenen met een beperking. De dagbesteding is voor kinderen en volwassenen met een ernstige meervoudige beperking en de logeeropvang is voor kinderen en volwassenen met een lichte tot ernstige (meervoudige) beperking.
www.nocht-en-wille.nl

Stichting Mees
Stichting Mees is een kleinschalig kinderdagcentrum in Breda voor kinderen van 0 tot 12 jaar met een verstandelijke beperking of een ontwikkelingsachterstand. Met een maximale groepsgrootte van 5 kinderen staan wij garant voor een dagopvang waar kinderen zich naar vermogen optimaal kunnen ontwikkelen, zichzelf kunnen zijn en zich veilig en gerespecteerd kunnen voelen. Dit alles zoveel mogelijk in de gebruikelijke maatschappelijke omgeving. Stichting Mees is gevestigd binnen Kindcentrum Olympia, een locatie waar veel samengewerkt wordt met o.a. onderwijs, reguliere kinderopvang en het consultatiebureau.
www.stichting-mees.nl

top

Speciaal onderwijs

Voor kinderen die het reguliere onderwijs niet kunnen volgen vanwege leer- of gedragsproblemen, vanwege lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke handicaps of door gedragsstoornissen zijn er in Nederland drie soorten onderwijs waar ze terecht kunnen. Dit zijn het speciaal basisonderwijs (SBO) of het speciaal onderwijs (SO) en later het voortgezet speciaal onderwijs (VSO). Naast speciaal onderwijs bestaat ook inclusief onderwijs, waarbij kinderen met een handicap binnen het reguliere onderwijs extra ondersteund worden.

Passend onderwijs
Passend onderwijs legt een zorgplicht bij scholen. Vanaf 1 augustus 2014 zijn de scholen er verantwoordelijk voor om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek te bieden. Daarvoor werken reguliere en speciale scholen samen in regionale samenwerkingsverbanden.
Ouders melden hun kind schriftelijk aan bij de school van hun keuze. Verwachten ze dat hun kind extra ondersteuning nodig heeft, dan geven ze dit meteen aan. Ook als ouders hun kind bij meerdere scholen hebben aangemeld, moeten ze dit bij de aanmelding aangeven. In dat geval krijgt de school van eerste voorkeur de zorgplicht. Dat betekent dat die school de taak heeft om het kind een passende onderwijsplek te bieden.
www.passendonderwijs.nl

Passend onderwijs en het Ontwikkelingsperspectief (OPP)
Het ontwikkelingsperspectief is een document dat de school na overleg met de ouders vaststelt over leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.
-Het ontwikkelingsperspectief kijkt naar de ontwikkelingsmogelijkheden van een leerling op lange termijn. Er wordt gekeken naar de doelen aan het einde van de schoolloopbaan, om vervolgens na te gaan wat er nodig is om die doelen te bereiken.
-Het ontwikkelingsperspectief wordt opgesteld door de school zelf. Ouders hebben instemmingsrecht over het 'handelingsgedeelte' van het OPP. Dat betekent dat dit gedeelte zonder toestemming van de ouders niet vastgesteld mag worden. Over het uitstroomperspectief hebben ouders geen instemmingsrecht. De school moet echter wel 'op overeenstemming gericht overleg' met de ouders voeren. Als ouders het niet eens zijn met het ontwikkelingsperspectief, dan kunnen zij een klacht indienen bij de school of bij de landelijke, tijdelijke geschillencommissie.
www.steunpuntpassendonderwijs.nl

Centraal loket voor zware zorg in de klas
Er komt een centrale plek waar scholen geld kunnen aanvragen voor zorg aan ernstig meervoudig beperkte kinderen. En er komt een noodteam dat ouders gaat helpen in de onderhandeling op school over zorgkosten. Dat schrijven staatssecretaris Dekker (onderwijs) en Van Rijn (zorg) in een brief aan de Tweede Kamer. De brief is een reactie op de problemen die ouders van ernstig gehandicapte kinderen ervaren als zij zorg op school willen regelen. De problemen zijn ontstaan na de veranderingen in de zorg van begin dit jaar (2015) en de verandering in het systeem voor passend onderwijs, dat in augustus 2014 werd aangepast.
www.sien.nl

Passend onderwijs en ouders
Ouders willen partner zijn bij passend onderwijs. Zeker ouders van kinderen die op school extra ondersteuning nodig hebben. Zij hebben vaak ervaringen en ideeŽn die ze willen delen. Als bijdrage aan nog beter passend onderwijs voor alle kinderen. Maar hoe? Deze website helpt deze ouders. Met informatie, tips en hulpmiddelen. Passend onderwijs is er voor elke leerling in het primair en voortgezet onderwijs, die extra ondersteuning nodig heeft vanwege welke reden dan ook.
www.passendonderwijsenouders.nl

Samen werken aan passend onderwijs
Als een leerling extra ondersteuning nodig heeft, wordt dat georganiseerd volgens de regels van het samenwerkingsverband. Vaak gaat dat in goed overleg. Soms hebben betrokkenen verschillende inzichten over wat er moet gebeuren. Deze site helpt u om verschillende belangen goed te hanteren en geschillen goed op te lossen.
www.geschillenpassendonderwijs.nl

Een passende plek vinden in 4 stappen
Scholen hebben zorgplicht. Dat betekent dat de school waar ouders hun zoon of dochter hebben aangemeld verplicht is om een passende plek te vinden als hun kind extra ondersteuning nodig heeft. De school kan ouders meer informatie geven over passend onderwijs en de ondersteuning en begeleiding die de school biedt. Er zijn 4 stappen die ouders samen met de school doorlopen om een passende plek voor een kind te vinden." Lees het hele artikel hierover op de site van Iederin.
iederin.nl


Speciale scholen

Emiliusschool
De Emiliusschool is voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 20 jaar. Alle leerlingen hebben zowel verstandelijke als motorische beperkingen. Daarnaast kan er sprake zijn van zintuiglijke beperkingen, epilepsie of andere neurologische problemen, somatische aandoeningen, een autisme spectrum stoornis of een beperkt gedragsrepertoire. Binnen ons onderwijs spreekt men van: mg-leerlingen: meervoudig gehandicapt; leerlingen met een motorische en een matige of licht verstandelijke beperking emg-leerlingen: ernstig meervoudig gehandicapt; leerlingen met een motorische en een diepe of ernstige verstandelijk beperking.
Een meerderheid, ongeveer 70%, van de leerlingen woont thuis; de zgn. externe leerlingen. Zij wonen binnen een straal van 60 km. van Son en Breugel en komen dagelijks met de taxi naar school. De overige leerlingen wonen op het behandel- en wooncentrum van SWZ-Zonhove; de zgn. interne leerlingen.
www.emiliusschool.nl

Visio Onderwijs Breda
Visio Onderwijs Breda biedt onderwijs aan leerlingen met een meervoudige beperking in de leeftijd van vier tot twintig jaar. Naast een visuele beperking hebben alle leerlingen een verstandelijke beperking. Daarnaast hebben veel leerlingen nog extra beperkingen. Zoals motorische beperkingen of een aan autisme verwante contact stoornis (ASS), of bepaalde syndromen zoals Batten Spielmeyer Vogt of het syndroom van Down.
www.visio.org/onderwijs/locaties-visio-scholen/breda

top

Aanmelden voor een KDC of een school

Als u een Kinderdagcentrum, een school voor Speciaal Onderwijs of een Basisschool (met rugzakje) voor uw kind met een beperking hebt uitgezocht moet u het een en ander regelen.

Kinderdagcentrum
-U meldt uw kind aan bij een Kinderdagcentrum.
Zij beslissen of uw kind geplaatst zal/kan worden.
-Daarnaast moet u een indicatie aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) of bij uw gemeente.
*Heeft uw kind een ernstige verstandelijke beperking en daardoor blijvend intensieve zorg nodig? Intensieve zorg wil zeggen: permanent toezicht nodig en/of 24 uur per dag zorg in de nabijheid. Dan kunt u een indicatie voor Wlz-zorg (Wet langdurige zorg) aanvragen bij het CIZ.  De MEE kan u helpen bij het aanvragen van een indicatie.
*In alle andere gevallen kunt u voor plaatsing van uw kind op het Kinderdagcentrum bij uw gemeente een indicatie aanvragen. De zorg en ondersteuning die een KDC biedt wordt dan vergoed op basis van de Jeugdwet.

Passend onderwijs: basisschool, basisschool met extra ondersteuning en speciaal onderwijs
Passend onderwijs legt een zorgplicht bij scholen. Vanaf 1 augustus 2014 zijn de scholen er verantwoordelijk voor om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek te bieden. Daarvoor werken reguliere en speciale scholen samen in regionale samenwerkingsverbanden.
Ouders melden hun kind schriftelijk aan bij de school van hun keuze. Verwachten ze dat hun kind extra ondersteuning nodig heeft, dan geven ze dit meteen aan. Ook als ouders hun kind bij meerdere scholen hebben aangemeld, moeten ze dit bij de aanmelding aangeven. In dat geval krijgt de school van eerste voorkeur de zorgplicht. Dat betekent dat die school de taak heeft om het kind een passende onderwijsplek te bieden. Dat betekent ook dat zij voor alle kinderen die extra ondersteuning nodig hebben een passend onderwijsprogramma en begeleiding moet bieden.
www.passendonderwijs.nl

Wat betekent Zorgplicht binnen het Passend Onderwijs?
Een school heeft door het Passend Onderwijs zorgplicht, dat betekent dat zij voor alle kinderen die extra ondersteuning nodig hebben een passend onderwijsprogramma en begeleiding moet bieden.
www.passendonderwijs.nl


top

Leerplichtontheffing

Leerplichtontheffing
Als een kind 5 jaar wordt is het leerplichtig. Als een kind niet naar een basisschool of een (Z)MLK- school kan, moet voor het kind vrijstelling van de leerplicht (leerplichtontheffing) worden aangevraagd.
Voor kinderen op kinderdagcentra moet vanaf 5 jaar leerplichtontheffing worden aangevraagd. Deze leerplichtontheffing kun u aanvragen bij de leerplichtambtenaar van uw gemeente (afdeling onderwijs). De vrijstelling geldt voor ťťn jaar. U moet de vrijstelling dus ieder jaar opnieuw aanvragen, altijd vůůr 1 juli. Dat hoeft niet wanneer uit een eerdere verklaring blijkt dat uw kind nooit geschikt zal zijn om een school of instelling te bezoeken.
De leerplichtontheffing heeft u nodig voor het kinderdagcentrum.
www.regelhulp.nl

top

Onderwijs(zorg)consulenten

Onderwijszorgconsulenten
Vanaf het schooljaar 2015-2016 zijn er onderwijszorgconsulenten beschikbaar voor ouders en scholen die problemen ervaren bij het ontwikkelen van een onderwijszorgarrangement voor een individuele leerling en daar samen niet uitkomen. Het gaat om leerlingen voor wie zorg op school voorwaardelijk is voor het kunnen volgen van onderwijs.
www.onderwijsconsulenten.nl

Onderwijsconsulenten
De Onderwijsconsulenten zijn ingesteld door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) op verzoek van de Tweede Kamer, om ouders/verzorgers en scholen te adviseren en te begeleiden bij onderwijskwesties rond een kind met een handicap, ziekte of stoornis. Het gaat dan om problematiek rond plaatsing, schorsing, verwijdering, besteding van de rugzakgelden of onenigheid over het handelingsplan. Ook proberen onderwijsconsulenten oplossingen te vinden voor kinderen die langdurig thuiszitten zonder uitzicht op een onderwijsplaats.
www.onderwijsconsulenten.nl

top

Extra begeleiding en aanpassingen

Aanpassingen en begeleiding op school
Kinderen en jongeren met een beperking die naar het gewone onderwijs gaan, hebben meestal extra voorzieningen nodig. Bijvoorbeeld een speciale tafel en stoel, een doventolk of ringleiding, een speciale computer of extra begeleiding. Verder is het natuurlijk belangrijk dat de school goed toegankelijk is. Voorzieningen, begeleiding en verbouwingen kosten geld. U hoeft dat niet zelf te betalen. Er bestaan verschillende wetten en regelingen voor.
Maar ook voor kinderen die naar het speciaal onderwijs gaan en speciale leermiddelen of hulpmiddelen nodig hebben is in de Wet op de expertisecentra geregeld dat scholen daarvoor een eigen budget hebben.
www.rijksoverheid.nl

Vergoedingen voor aanpassingen volgen onderwijs
Als u of uw kind een beperking heeft, is onderwijs volgen vaak niet gemakkelijk. Daarom zijn er verschillende vergoedingen voor aanpassingen die het mogelijk maken om onderwijs te volgen. UWV kan verschillende aanpassingen of hulpmiddelen voor u vergoeden, zoals aangepast vervoer of aanpassingen in het lesgebouw. Daarnaast kan de gemeente ook enkele vergoedingen verstrekken, zoals een gehandicaptenparkeerkaart of rolstoel. En misschien neemt uw ziektekostenverzekering ook een aantal zaken voor haar rekening. Het is de moeite waard om dit goed uit te zoeken.
www.passendonderwijs.nl en www.regelhulp.nl

Toeslag extreme zorgzwaarte
"Door een toeslag extreme zorgzwaarte bij de Nederlandse zorgautoriteit (Nza) aan te vragen als dat nodig is, regel je extra geld om je zoon/dochter beter te begeleiden. Het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) toetst de aanvragen en denkt samen met andere partijen mee over hoe de zorg te verbeteren is. Van beveiliging naar begeleiding." Lees het verhaal in het blad Klik over Peter waarvoor een toeslag extreme zorgzwaarte bij de Nza is aangevraagd.
www.klik.org 

top

Contactmap

Als uw kind naar een kinderdagcentrum of naar een school voor het speciaal onderwijs gaat, wordt uw kind over het algemeen met een taxibus thuis opgehaald en van en naar het kinderdagcentrum of school gebracht. U heeft dus geen contact met de onderwijzer/begeleider van de groep of klas van uw kind. Het contact verloopt dan meestal via een contactschriftje of multomap. De ouder schrijft 's ochtends thuis in het schrift/map bijv. over hoe het kind geslapen en gegeten heeft en de onderwijzer/begeleider schrijft 's middags hoe het gegaan is op school. Zo hebben ouders en het kinderdagcentrum/school toch contact met elkaar. Vooral als kinderen niet kunnen praten weet je anders als ouder totaal niet wat je kind die dag op het kinderdagcentrum of school heeft gedaan en hoe het is geweest.

Hoesje voor contact-multomap
Op veel kinderdagcentra en scholen binnen het speciaal onderwijs worden kleine multomapjes gebruikt om dagelijks een stukje in te schrijven, zowel door ouders als door begeleidsters en juffen. Deze mapjes zijn vaak in een saaie effen kleur te verkrijgen. Daarom verkoopt Doekjes nu hoesjes die je heel simpel om de mapjes heen kunt schuiven! Geen saaie mapjes meer, maar een mapje in de favoriete kleuren van het kind!
www.doekjesvoorkids.nl

EfficiŽnte communicatie rondom cliŽnten
Met Schriftje.nl kunnen ouders, leraren, begeleiders en verzorgers op een makkelijke en snelle manier informatie uitwisselen over een kind of cliŽnt. Dit gebeurt via de speciaal ontwikkelde website Schriftje.nl. In plaats van een papieren schrift, heeft elk kind een eigen (beveiligde) 'blog' waar ouders, groepsleiding, activiteitenbegeleiders en leerkrachten dagelijks berichten kunnen plaatsen over de gebeurtenissen van de dag. Op elk bericht kan een andere gebruiker reageren. Zo kunnen onduidelijkheden en/of aanmerkingen geplaatst worden op een eenvoudige en snelle manier. Een bericht kan naast tekst ook foto's en links bevatten van relevante gebeurtenissen en activiteiten.
www.schriftje.nl

Blogboek
Blogboek is een digitale versie van het contactschriftje waarmee ouders communiceren met leerkrachten en zorgverleners.
"Blogboek is een online communicatiemiddel voor ouders van een zorgintensief kind en de zorgverleners eromheen. Jij bent als ouder de beheerder en nodigt de zorgverleners en betrokkenen uit om informatie over je kind uit te wisselen via Blogboek. Zo weet iedereen – van de zorg- en hulpverleners, onderwijzers, therapeuten tot andere betrokkenen – hoe het met je kind gaat. Via Blogboek kun je communiceren over de gebeurtenissen van de dag en over de voortgang van je kind. Ook de doelen van de diverse behandelplannen kunnen worden gevolgd via Blogboek. Omdat meerdere zorgverleners toegang kunnen krijgen tot dezelfde informatie, kunnen zij kennis delen en hun aanpak op elkaar afstemmen. Jij bepaalt als ouder bovendien welke onderdelen toegankelijk zijn voor wie. Op deze manier bewaak je de privacy van je kind."
blogboek.com

App: Ik-boekje
Vooral in de zorg voor kinderen en jongeren met een ernstige meervoudige handicap kan deze iPad app een uitkomst zijn. Het Ik-boekje bevat informatie over de manier waarop het kind of de jongere zich emotioneel uit. Dat maakt het voor begeleiders en zorgverleners makkelijker om met hem te communiceren. Daarnaast is het een digitaal schriftje waarin wordt beschreven wat het kind die dag heeft gedaan.
"Het Ik-boekje is te zien als een soort "handleiding en gebruiksaanwijzing" van een kind. Alles wat belangrijk is (en wat een kind niet zelf kan verwoorden of aangeven) is te beschrijven in het Ik-boekje. Het Ik-boekje werkt simpel en is gemakkelijk in te vullen. Het boekje is opgebouwd uit drie verschillende onderdelen; mijn profiel, mijn emoties, mijn dagboekje."
ikboekje.nl

top

School agenda's

Schoolagenda voor het speciaal onderwijs
Stichting Doe Maar Zo! ontwikkelde een speciale agenda voor kinderen en jongeren die niet of nauwelijks kunnen lezen. Deze kinderen kunnen door hun taal- en spraakproblemen en beperkte tijdsbesef geen gebruik maken van een gewone agenda. De nieuwe agenda maakt het voor hen mogelijk om structuur aan te brengen in hun dagelijks leven. Iedere werkdag heeft een eigen kleur en meer dan 1100 pictogramstickers worden meegeleverd. De agenda is geschikt voor scholieren tussen 10 en 20 jaar die veel structuur nodig hebben. Zoals kinderen die naar het speciaal onderwijs gaan (met name cluster 2, 3 en 4), maar ook kinderen en jongeren (met rugzakje) die het reguliere onderwijs volgen en bijvoorbeeld dyslectie, adhd, NLD of een aan autisme verwante stoornis hebben (ASS).
www.doemaarzo.nl

Pictogenda
De Pictogenda is een agenda met (sticker) pictogrammen voor kinderen en volwassenen die moeite hebben met lezen, schrijven en/of praten. De Pictogenda wordt veel gebruikt door kinderen met een verstandelijke- of lichamelijke beperking, met een autistische stoornis of spraak-/taalstoornis.
Op de website vind je alle informatie over alle Pictogenda producten zoals de agenda zelf, de kalender, het verhuisboek en het vakantieboek.
www.pictogenda.nl.

Schoolagenda Geef me de 5
Coletta de Bruin heeft een schoolagenda ontwikkeld voor kinderen met autisme. "Op twee aparte pagina’s naast elkaar staat dezelfde week afgebeeld. De ene pagina wordt gebruikt om het opgekregen huiswerk te noteren voor de dag dat het af moet zijn. Op de andere pagina kan gepland worden wanneer het huiswerk gemaakt gaat worden.Voorin de agenda zit een uitklapbaar insteekhoesje waarin het rooster geplaatst kan worden. Zo kan deze bij het plannen en huiswerk noteren altijd visueel aanwezig zijn."
www.graviant.nl

top

Broodtrommels en bekers

Broodtrommel met foto
Op de website van Mepal kun je een eigen unieke drinkbeker of broodtrommel ontwerpen en bestellen voor je kind. Je kiest zelf de kleuren van de broodtrommel en beker, de foto's, afbeeldingen (bijv. eigen picto's), tekst (bijv. naam van je kind), logo of wat dan ook. De broodtrommel of beker wordt zo heel herkenbaar voor je kind. De broodtrommels en bekers zijn vaatwasser bestendig.
www.mymepal.com

Bynto drievaks broodtrommel
Bynto, de 3 vaks- broodtrommel, met handvat. Ideaal voor creche, school of onderweg. Afmeting: 26x17x7cm Een super coole lunchbox voor groot en klein. En vind je hem nog niet cool genoeg, dan kun je er stickers (te koop op de website) bij kopen om het geheel nog leuker te maken. Met het handvat kun je hem makkelijk overal mee naar toe nemen.
Hij is geschikt voor in de vaatwasser, ook de stickers kunnen daar tegen. De Bynto's zijn FDA goed gekeurd voor voeding en kinderen, een garantie voor veiligheid Volledig BPA-vrij, phthalate-vrij en lood-vrij en zeer uitgebreid getest. Goodbyn is partner van 1% for the Planet en iedere Bynto is volledig recyclebaar. broodtrommelstore.nl

Mepal duo drinkbeker
Mepal heeft een duo drinkbeker van de Take a Break serie. Deze 300 ml. beker is ideaal voor het meenemen van je eigen drinken, vla of yoghurt. Deze speciale beker heeft een los compartiment van 100 m.l voor het meenemen van bijvoorbeeld muesli, dieetpoeder, suiker, fruit of energiemix. Sluit 100% af! Van de serie Take a Break zijn ook diverse maten lunchboxen verkrijgbaar. Een prima Mepal product.
www.mymepal.com

'Papieren' lunchzak met isolatie
Neem overal je lunchpakket mee naartoe in deze 'papieren' zak 2.0! De zak is aan de binnenkant voorzien van isolerend materiaal dat ervoor zorgt dat je eten en drinken langer op temperatuur blijft. Daarnaast is de 'papieren' zak uitgerust met een magnestische sluiting. De lunchzak is gemaakt van Tyvek. Tyvek is een synthetisch materiaal dat bestaat uit vezels van HDPE (hoge-dichtheid-polyetheen). Een ouderwets product in een nieuw jasje!
www.gadgethouse.nl

top

Speelplaatstoestellen

Kinderlandspeeltoestellen
Op de website staan naast de gewone speelplaatstoestellen ook speelplaatstoestellen speciaal voor rolstoelers. Zoals een rolstoelschommel en een rolstoeldraaimolen.
www.kinderland.nl

Arkema
Op de website staan o.a. mindervalide speeltoestellen, zoals rolstoeldraaimolens, rolstoelschommels, zandtafel, nestschommel, etc.
arkemaspeelvoorzieningen.nl

top

Snoezelbank

De Snoezelbank
De Snoezelbank activeert de zintuigen door geluid, trillingen en visuele effecten. De cliŽnt kan zelf ervaren wat het geluid, de trillingen en visuele effecten met hem doen. Deze effecten worden gecreŽerd door aanraking van het touch paneel van de Snoezelbank. Wisselen van thema is eenvoudig door er een andere themakaart op te leggen. Daarnaast kan de cliŽnt zelf actief muziek, trillingen en visuele effecten maken op de Snoezelbank, maar kan ook passief luisteren naar zijn eigen favoriete muziek of rustgevende klanken.
www.edupro.nl en webwinkel.michelkoene.nl

top

Methoden EMB/MC

'Ik wil ook' leren in kinderdagcentra
Iedere begeleider kan ervaren dat er vaak meer vragen zijn dan antwoorden. Zo kan de vraag ontstaan hoe je een kind, van wie de eigenlijke persoon niet zichtbaar is door de complexiteit van beperkingen, zou kunnen ontmoeten en verstaan.
In dit boek wordt een leidraad aangereikt voor de begeleiding en therapeutische ondersteuning van kinderen met een meervoud aan beperkingen in een kinderdagcentrum.
In "IK WIL OOK " is het uitgangspunt, ondanks de diversiteit van de kinderen en de uiteenlopende vragen die zij stellen, dat zij de wil hebben zich te ontwikkelen. Het boek is voorzien van vele praktische voorbeelden, waarbij men oog krijgt voor de wil, die zichtbaar wordt in de uitingen en signalen van het kind.
De schrijfster van "IK WIL OOK ", Astrid van Zon, is medeoprichter en directrice van kinderdagcentrum Rozemarijn in Heemstede (onderdeel van de Raphaelstichting).

-Titel: 'Ik wil ook' leren in kinderdagcentra
-Schrijver: Astrid van Zon
-Jaar van uitgave: 2010
-Uitgeverij: Garant
-ISBN: 978-90-441-2592-4


LACCS methode
Vraag je je af wat er aan de hand is met je kind of met een cliŽnt? Hoe het komt dat hij/zij bijvoorbeeld contact afweert of agressief reageert? Wil je weten hoe je een goed leven voor hem/haar kan vormgeven? Wil je meer inzicht krijgen in zijn/haar ontwikkelingsfasen of de manier waarop hij prikkels en informatie verwerkt? Bekijk de LACCS methode van de orthopedagogen De Geeter en Munsterman. LACCS staat voor L(ichamelijk welbevinden), A(lertheid), C(ontact), C(ommunicatie) en S(timulerende tijdsbesteding). LACCS is een visie op een goed leven!
www.laccsprogramma.nl en www.kennispleingehandicaptensector.nl

Communicatiemethoden ernstig meervoudig gehandicapten
“Mensen met ernstig meervoudige beperkingen spreken en begrijpen meestal niet veel van de gesproken taal. Ze kennen geen gebarentaal, ze kunnen niet als vanzelf naar iets wijzen of ergens naartoe gaan om iets duidelijk te maken. Soms moeten ze eerst alert gemaakt worden en uitgedaagd worden om in contact te zijn met mensen in hun omgeving. Bijna altijd moeten ze meer tijd kunnen krijgen om te kunnen reageren. Sommigen kunnen een geluidje maken, anderen een min of meer bewuste beweging.”
Op deze website (voor o.a. ouders en begeleiders) worden een aantal communicatiemethoden besproken voor kinderen met een ernstig meervoudige beperking.
www.communicatiemethodenemb.nl

DVD: COCP in de klas
De dvd COCP in de klas (COCP is Communicatieve ontwikkeling van niet-sprekende kinderen en hun communicatiepartners) is een naslagwerk. Het leert docenten in het speciaal onderwijs hoe zij de communicatie met niet sprekende, ernstig verstandelijk of meevoudig gehandicapte kinderen en volwassenen kunnen optimaliseren.
Het COCP-programma stimuleert kinderen of volwassenen die door een handicap niet of nauwelijks kunnen spreken nieuwe communicatieve vaardigheden te ontwikkelen of bestaande communicatievormen vaker te gebruiken. Het programma gaat ervan uit dat kinderen het meeste leren in alledaagse situaties, zoals eten, naar bed gaan of spelen. Daarom is het belangrijk dat iedereen die een rol speelt in het leven van het kind, zoals ouders, broertjes en zusjes, grootouders, oppassen en hulpverleners, actief meedoet aan het programma. Samen met degene die niet spreekt bouwen zij aan een passend efficiŽnt en doelgericht communicatiesysteem.
De COCP-methode is erkend door de verzekering en wordt op indicatie van een revalidatiearts vergoed.
Heb je als ouder het idee dat er meer omgaat in je kind dan eruit komt? Wil je graag begrijpen waarom het doet zoals het doet? Dat het kan aangeven of het iets wel of niet wil? Of wil je gewoon samen meer plezier kunnen hebben? En ben je bereid daar zelf de nodige energie in te steken? Dan is het COCP-programma misschien wat voor jullie. Neem dan contact op met Heliomare via de onderstaande website.
www.cocp.nl

Ervaar het maar
'Ervaar het maar' is een methodische werkwijze voor stimulering van motoriek, zintuigen en communicatie in de begeleiding van mensen met een ernstige meervoudige beperking. Thyra Koeleman is de bedenker van de methode.
'Ervaar het maar' is geschikt voor een grote groep medewerkers maar ook voor ouders. Het is een benaderingswijze die uitgaat van de mogelijkheden van kinderen en volwassenen met een ernstige meervoudige beperking. Om achter die mogelijkheden te komen heb je elkaar nodig. Samenwerking van ouders, begeleiders, klassenleiding en therapeuten is vanzelfsprekend ťn noodzakelijk bij deze methode. Werken met thema's met aandacht voor motoriek, zintuigen en communicatie kan bij alle disciplines ingepast worden. Herhaling is namelijk de kracht bij het in gang zetten van ontwikkeling. Jezelf ontwikkelen kan gedurende een heel mensen leven. Deze mensen met een beperking moeten echter geholpen worden bij de ontdekking en de uitvoering hiervan. Door zelf te ervaren kun je een ander laten ervaren. Om deze methodische manier van werken in de vingers te krijgen is een cursus ontwikkeld van twee dagen.
Thyra Koeleman (logopediste en ervaringsdeskundige) heeft een aantal boeken geschreven voor de cursus: Basisboek Ervaar het maar met ... praktische vaardigheden, Ervaar het maar met .... knutselen en Ervaar het maar met .... verzorging. In 2010 is een aanvullend boek verschenen op het basisboek; Ervaar het maar met ... praktische vaardigheden. In dit boek (met dezelfde titel als het basisboek) wordt uitgelegd hoe je jongeren en volwassenen met een ernstige (meervoudige) beperking de kans biedt om zinvol deel te nemen aan dagelijkse bezigheden, zoals tuinieren, koken en huishoudelijk werk.
www.ervaarhetmaar.nl

Ervaar het maar ... met lichaamsgerichte activiteiten
Een boek met vele praktische lichaamsgerichte oefeningen die gebruikt kunnen worden door jong en oud, voor mensen mťt en zonder een beperking, tussendoor of als onderdeel van het les- of activiteiten programma. Dit boek is een hulpmiddel en een ondersteuning voor een goede balans van lichaam en geest. In het boek vind je adem-, massage-, stem- en tastoefeningen voor kinderen (en volwassenen) met en zonder beperking. Het is een handige gids voor studenten, leerkrachten, ouders, etc.
www.ervaarhetmaar.nl

Lesboek: Bewegen en bewogen worden
Special Heroes laat kinderen met een beperking ervaren hoe leuk sporten en bewegen kan zijn. Het is een sportstimuleringsprogramma voor leerlingen in het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs in de leeftijd van 6 t/m 19 jaar.
Mensen met een Ernstige Meervoudige Beperking hebben veel begeleiding nodig bij bewegen en daardoor is dit niet altijd vanzelfsprekend. Daarom is er een lesboek voor gemaakt. Dit lesboek geeft iedereen die werkt met mensen met een EMB praktische handvatten.
www.specialheroes.nl

Methode Doedels
Doedels is een dagbestedingsmethode voor mensen met ernstige meervoudige beperkingen in de leeftijd van 12 jaar en ouder, ontwikkeld door Marianne van Vuuren en Heleen Bense.
Het is een praktisch en herkenbare methode om mensen met ernstige meervoudige beperkingen het leven actiever te laten beleven. Doedels stimuleert de zintuigen van mensen met ernstige meervoudige beperkingen en geeft hen plezier. De methode bestaat uit een handboek met twaalf thema's. In elk thema staat een activiteit in en om het huis centraal. Het boek staat vol praktische tips om tijdens de activiteiten de materialen creatief en gevarieerd te gebruiken. De tips zijn voorzien van helder duidelijk fotomateriaal.
Voorbeeld van een thema: Ellen hoort thuis dat haar vader de kamer stofzuigt. Dit overkomt haar. Ze hoort wel lawaai, ze ruikt de stofzuiger, maar wordt niet bij het stofzuigen betrokken. Bij het thema ‘Stoffen en zuigen’ mag Ellen de stofzuiger aanraken, zelf aanzetten met behulp van een knop, de zuigkracht voelen op haar kleding en zien hoe de confetti van haar benen weggezogen wordt.
www.methodedoedels.sheerenloo.nl

Bim-werkwijze
‘Bim’ staat voor ‘beleven in muziek’. Het is een manier van werken met muziekbeleving in de zorg en het onderwijs of in de thuissituatie voor kinderen en volwassenen met meervoudige beperkingen of ernstig meervoudige beperkingen. De Bim-werkwijze is ontwikkeld door Patrick Meuldijk. Hij is vakleraar muziek in het speciaal onderwijs en theatermaker van Dot-belevingstheater.
Het uitgangspunt in deze werkwijze is dat het kind of de volwassene de muziek tijdens de muziekactiviteiten op het lichaam ervaart. De begeleider van de muziekactiviteit vertaalt een klankeigenschap die in de muziek te horen is - zoals bijvoorbeeld sterk–zacht of vlug–langzaam - direct in een aanraking op het lichaam van het kind of de volwassene. Hierbij gebruikt hij verschillende materialen of zijn handen. De manier waarop de begeleider het materiaal of zijn handen gebruikt, is afgestemd op de gekozen klankeigenschap en de sfeer van het muziekstuk.
De bim-werkwijze is bedoeld voor professionals op de werkvloer die in de zorg, de thuissituatie en het onderwijs werken met meervoudig beperkte - en ernstig meervoudig beperkte kinderen en volwassenen zoals activiteitenbegeleiders, groepsleiding, ouders, groepsleerkrachten, klassenassistenten, muziektherapeuten, vakdocenten muziek. Door het volgen van de cursus kan de bim-werkwijze ook door iedereen toegepast worden.
www.bim-werkwijze.info

Activiteitenboek
Begeleiders Jessica DrŲge en Michelle Peppel van zorgorganisatie ASVZ hebben tijdens hun afstudeeronderzoek voor de studie Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) een boekje gemaakt met voorbeelden van activiteiten voor mensen met een matige tot zeer ernstige verstandelijke beperking. De activiteiten zijn ook geschikt voor mensen met een autisme spectrumstoornis.
www.kennispleingehandicaptensector.nl

Werken met ontwikkelingsleeftijden
Het boek heeft de lange titel "Werken met ontwikkelingsleeftijden: afstemmen op mensen met een verstandelijke beperking".
In dit boek wordt die ontwikkelingsbenadering op een praktische en begrijpelijke wijze toegelicht. Aan de hand van vele concrete praktijkvoorbeelden zal duidelijk worden hoe die kennis van de verschillende ontwikkelingsfasen kan worden gebruikt om te komen tot een verantwoorde begeleidingsstijl, die aansluit bij de basisbehoeften van de cliŽnt met een verstandelijke beperking.
Werken met ontwikkelingsleeftijden is met name geschikt voor groeps- en activiteitenbegeleiders die werken met mensen met een verstandelijke beperking. Ook voor andere professionals of ouders en verwanten zal de inhoud van dit boek herkenbaar en toepasbaar zijn.
-Titel: Werken met ontwikkelingsleeftijden: afstemmen op mensen met een verstandelijke beperking
-Schrijver: Bianca Vugts -de Groot
-Uitgeverij: Boom / Nelissen
-Jaar van uitgave: 2009
-ISBN: 9789024418411

Gehechtheid smeden met ernstig meervoudig gehandicapten
Net als voor kleine kinderen is voor kinderen en volwassenen met ernstige meervoudige beperkingen een hechte relatie met opvoeders een voorwaarde om tot ontwikkeling te komen. Maar hoe doe je dat, hoe smeed je een vertrouwensband met je cliŽnt? Gz-psychologe Paula Sterkenburg van Bartimťus promoveerde op onderzoek naar hechting met ernstig meervoudig gehandicapten, en heeft nu een werkboek voor begeleiders geschreven.
Het boek 'Vertrouwensrelatie voor ontwikkeling' is een werkboek voor opvoeders en begeleiders die willen weten hoe ze hechting met hun cliŽnt tot stand kunnen brengen. Een ingewikkelde en moeilijke taak, omdat je een scherp oog moet hebben voor signalen van de cliŽnt, die vervolgens moet zien te interpreteren en er dan ook doeltreffend op reageren. Sterkenburg legt in heldere taal uit wat hechting is, en hoe belangrijk die is voor mensen met veel beperkingen. Met behulp van foto's en voorbeelden van cliŽnten beschrijft Sterkenburg stap voor stap hoe begeleiders een hechte band met hen smeden. De tijd nemen, goed kijken, 'spiegelen' om te laten merken dat je gezien hebt wat iemand deed, signalen van pijn, moeheid en ongemak opmerken, je aandacht volledig richten op de cliŽnt, reacties uitlokken.
Het werkboek is een uitgave van Bartimeus in Zeist. Eerder verscheen al een dvd over hetzelfde onderwerp: Opbouwen van een gehechtsheidsrelatie.
-Titel: Vertrouwensrelatie voor ontwikkeling
-Uitgever: Bartimeus
-Jaar van uitgave: 2012
www.bartimeus.nl

Triple-C
Triple-C is een behandelmodel voor mensen met een verstandelijke beperking, die daarnaast gedragsproblemen of psychische problemen hebben. De drie C's van Triple-C staan voor CliŽnt, Coach en Competentie. Triple-C in een notendop: we gaan een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie aan met onze cliŽnten; we zorgen voor een betekenisvolle daginvulling; we focussen niet op het probleemgedrag. In tegenstelling tot andere behandelmodellen richt Triple-C zich niet op het beheersen van probleemgedrag. Triple-C werkt aan ‘herstel van het gewone leven’. Begeleiders, orthopedagogen, leidinggevenden en artsen bouwen aan een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie met cliŽnten. Op basis van die RELATIE nemen cliŽnten samen met begeleiders deel aan een betekenisvol dagprogramma. Daardoor neemt hun zelfvertrouwen toe en ontwikkelen ze competenties die een behandelend effect hebben. Het boek 'Triple-C, Gewoon is anders" is uitverkocht. In het voorjaar van 2015 komt er een nieuwe publicatie uit.
www.asvz.nl/specialismen/triple-c/

top

Methoden voor verstandelijk gehandicapten

Boek: Ik wil een pizza die met de brommer komt!
Het educatieve boek: ‘Ik wil een pizza die met de brommer komt' bevat 228 bladzijdes met driehonderd praktische werkvormen die bijdragen aan een grotere zelfredzaamheid, een hogere eigenwaarde en meer regie voor mensen met een beperking. De werkvormen zijn gebaseerd op vaardigheden die van belang zijn binnen wonen, werken en vrije tijd. Met een coachende werkwijze die uitgaat van de mogelijkheden en talenten in plaats van de beperkingen kan iedereen met dit praktische handboek direct samen aan de slag!
Het boek is geschreven voor ouders, woon- en werkbegeleiders, docenten, trainers, vrijwilligers en jobcoaches.
-Titel: Ik wil een pizza die met de brommer komt!
-Ondertitel: Educatieve werkvormen voor mensen met een verstandelijke beperking
-Schrijver: Suzanne Verheijden
-Jaar van uitgave: 2015
-ISBN: 9789090286419

www.educatievewerkvormen.nl

top

Hulpmiddelen voor in de klas

Picto Board
Picto Board gebruikt de pictobladen van Picto Selector en toont ze op uw computerscherm of digitale schoolbord.
De belangrijkste eigenschappen:
 • Gebruikt iedere dynamische opmaak.
 • Wacht het aantal minuten op uw time timer picto af voor naar de volgende regel gegaan wordt.
 • Gaat naar de volgende regel in uw pictoblad wanneer het tijd is op de klok.
 • Speelt een geluid af bij het begin van de klok tijd.
 • Speelt een geluid af bij het begin en eind tijd van een timer.
 • www.pictoselector.eu

  Eendoostaken
  Michel Geraedts maakt Eendoostaken op bestelling. Eendoostaken zijn taken die gemaakt worden binnen het kader van een kunstof doosje.
  De taken hebben een duidelijk begin en een gesloten einde. Het materiaal is uniform, duurzaam, veilig en hygiŽnisch.
  De eendoostaken zijn specifiek ontwikkeld voor kinderen/jong volwassenen met autisme en gericht op de ontwikkeling.
  We bieden een assortiment aan wat zich richt op diverse niveaus en (ontwikkelings)leeftijden.
  www.eendoostaken.nl

  Eendoostaken
  Kinderen en volwassenen kunnen zich spelenderwijs blijven ontwikkelen door de taken op te lossen. Geschikt voor diverse leeftijden en niveaus. Taken die gemaakt worden binnen het kader van een kunststof doosje. De taken hebben een duidelijk begin en een gesloten einde. Het materiaal is uniform, duurzaam, veilig en hygiŽnisch. De eendoostaken zijn specifiek ontwikkeld voor kinderen/jong volwassenen met autisme en gericht op de ontwikkeling. Volwassenen en ouderen met een lager verstandelijk niveau kunnen de taken uitvoeren om vaardigheden te behouden of als ontspannende activiteit.
  www.nenko.nl

  Digitale oefeningen
  Op de website 'digitale oefeningen' kan je meer informatie vinden omtrent digitale oefeningen voor kinderen met beperkingen; Powerpoint, handige apps, nieuwe oefeningen, leren typen, cijfers - tellen. De website is van een vader met een zoon met ASS, ADHD en DCD.
  www.digitale-oefiningen.be

  De Hangplek voor mensen met EMB
  In de Hangplek creŽer je zelf een rustige, veilige, warme plek. De Hangplek is een hangend tentje, gemaakt van sterke canvas. Voor kinderen, jongeren en volwassenen met een ernstige meervoudige beperking kan ‘De Hangplek’ een uitkomst zijn om tot rust te komen en toch in de groep of klas aanwezig te zijn. Omgeven door stevig doek en zittend of liggend in de zachte kussens (op een stevige kunststof schaal) worden de hoeveelheid prikkels uit de directe omgeving verminderd waardoor iemand zich veiliger en meer omvat kan voelen.
  www.platformemg.nl

  Tafelwerkje
  Nicole Bouman is werkzaam als activiteitenbegeleidster bij Fatima zorg. Ze werkt met cliŽnten met een ernstige verstandelijke beperking. De cliŽnten krijgen weleens een opdracht aan hun werktafel waar ze even bezig mee zijn. De opdrachten hoeven niet lang te duren. Variatie in opdrachten prikkelt hun interesse, verdiepen/verbreden ze en houden bestaande vaardigheden instand. We noemen ze ook wel tafelwerkje. Deze site bevat een verzameling van zelfgemaakt/bedacht speelgoed. Het speelgoed/ spel is bijna door iedereen te maken en is betaalbaar. Tijdens het spelen met het zelfgemaakte speelgoed is het raadzaam om in de buurt te blijven.
  tafelwerkje.webs.com

  Time Out ruimte
  Time-Out ruimtes zijn kamers die geheel bekleed worden met zachte wand- en vloermatten en matrassen, die bekleed zijn met sterk, urinebestendig en brandvertragend bisonyl. De ruimtes op instellingen en speciale scholen worden geheel op maat gemaakt en volledig geÔnstalleerd. Ze bieden een veilige omgeving voor mensen met gedragsproblemen of agressieve neigingen. Zorgvuldig ontworpen in samenwerking met experts op dit gebied wordt de waarde van deze ruimtes steeds duidelijker. In een Time-Out ruimte heeft de cliŽnt de mogelijkheid om tot rust te komen, te herstellen en weer op adem te komen in een veilige omgeving, waarin zo min mogelijk schade toegebracht kan worden. In combinatie met een positieve benadering en de juiste psychologische begeleiding kunnen deze ruimtes een comfortabele en kalmerende omgeving bedien, die door verzorgers van buitenaf in de gaten kan worden gehouden.
  www.nenko.nl

  CRDL contact door aanraking
  De CRDL is een interactief zorginstrument dat aanraking tussen mensen vertaalt in geluid. Het maakt hierdoor nieuw contact mogelijk voor mensen die moeite hebben met communicatie en sociale interactie - zoals mensen die lijden aan dementie, autisme of een verstandelijke beperking - en hun omgeving. De CRDL is een houten object in de vorm van een ellipsoÔde dat zowel op tafel als comfortabel op schoot geplaatst kan worden. Het nodigt intuÔtief uit om aangeraakt te worden door het verfijnde en speelse ontwerp.
  De CRDL vertaalt aanraking in geluid . De CRDL wordt standaard geleverd met 25 verschillende geluiden die ten gehore worden gebracht op basis van 5 manieren van aanraken.
  De 5 geluidsbibliotheken met ieder 5 geluiden zijn onderverdeeld in thema’s.
  Zo hoor je:
  -geluiden uit de natuurzoals de zee, klankschalen, meeuwen, vogels, krekels, een beekje, etc.;
  -stadse geluiden zoals een fietsbel, tram, kerkklok, paardenhoeven, etc.
  -instrumentale geluiden van muziekinstrumenten zoals cello, gitaar, etc.
  -dierengeluiden zoals kippen, eenden, varkens, etc.
  -huis-tuin-en-keukengeluiden zoals een fluitketel, lopen op een houten vloer, aflopende wekker, koffiekopjes, etc.
  De CRDL biedt ook de mogelijkheid om persoonlijke geluiden te maken en toe te voegen aan de SD-kaart
  crdlt.com

  top

  Medicijnen op school

  Kindveilige medicijndoos CoolGuard
  Veel van de kinderen met een beperking gebruiken medicijnen die ook op school of op het kinderdagcentrum gegeven worden. Deze medicijnen worden daar goed opgeborgen zodat ze buiten het bereik van kinderen blijven. Een aantal kinderen heeft echter altijd de beschikking over zijn/haar medicatie nodig, ook wanneer zij bijvoorbeeld naar het zwembad of naar de manege gaan. Deze medicatie gaat dan mee in de rugzak van het kind of in een tas aan de rolstoel. De CoolGuard is een doosje waarin medicijnen goed en veilig opgeborgen kunnen worden en dat alleen door volwassenen open te maken is. Doordat het doosje wat hoger is kunnen de meeste flesjes er rechtop in staan.
  De CooGuard wordt ook veel gebruikt om medicijnen veilig in de koelkast te bewaren.
  www.jippie.nl

  top

  Leerlingenvervoer

  Wanneer komt mijn kind in aanmerking voor leerlingenvervoer?
  Als uw kind niet zelfstandig naar school kan, is er voor uw kind leerlingenvervoer. Bijvoorbeeld bij ziekte, een handicap of gedragsproblemen. Soms kan uw kind hier ook gebruik van maken omdat de school ver weg is. Uw gemeente beslist of uw kind recht heeft op leerlingenvervoer. U vraagt leerlingenvervoer aan bij uw gemeente.
  www.rijksoverheid.nl

  Taxipaspoort

  Dagelijks worden er landelijk +/- 90.000 kinderen in het speciaal onderwijs met een taxi naar school gebracht en weer opgehaald. Tevens wordt dagelijks een groot aantal passagiers met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking vervoerd in het zorgvervoer. Het is van belang dat dit vervoer zo veilig mogelijk gebeurt. Een goede samenwerking met ouders, verzorgers, scholen en zorginstellingen is van groot belang.
  Het Taxipaspoort helpt de chauffeur te informeren over bijzonderheden zoals: Epilepsie, ADHD, astma, dementie of andere zaken waar de chauffeur rekening mee dient te houden. Dit stelt hem of haar in staat de juiste acties te ondernemen bij calamiteiten. Aan de hand van de gegevens vermeld op het paspoort, zou de chauffeur -indien nodig- direct contact kunnen opnemen met ouders of verzorgers. U kunt een foto uploaden/toevoegen, medische informatie vermelden en ook tips met betrekking tot de omgang vermelden. Het Taxipaspoort is niet verplicht, maar dient te worden beschouwd als een hulpmiddel. Het is ťťn van de stappen vanuit de branche, met als doel kwaliteitsverbetering van het leerlingen- en zorgvervoer.
  www.taxipaspoort.nl

  Rechtopveiligvervoer.nl
  Als rolstoelinzittende heb je recht op veilig vervoer. In de praktijk blijkt dat het vervoer lang niet altijd even veilig is.
  Maar weet je als ouder of je kind veilig wordt vevoerd? Rolstoelinzitenden en hun ouders zijn lang niet altijd op de hoogte van de wet- en regelgeving m.b.t. het rolstoelvervoer. Daarom heeft ABC de website Rechtopveiligvervoer.nl gemaakt zodat ook de rolstoelinzittenden (en/of hun ouders) op de hoogte zijn.
  Voor de chauffeurs bestaat er al een website om hen bewust te maken van de wet- en regelgeving m.b.t. het rolstoelvervoer; het "Rolstoel ABC".
  www.rechtopveiligvervoer.nl

  Vast is beter
  Op deze site kunt u incidenten, onveilige situaties en ongevallen in het rolstoelvervoer melden.
  "De Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) is sinds 1 juli 2011 gestart met een anderhalf jaar durend project waarbij intensiever aandacht aan de veiligheid van het rolstoelvervoer wordt besteed.  Stichting Vast = Beter draait mee in dat project en heeft per 1 juli 2011 een meldpunt rolstoelvervoer geopend waar incidenten, onveilige situaties en ongevallen in het rolstoelvervoer gemeld kunnen worden. Het meldpunt zal beschikbaar zijn tot 31 december 2012. De doelstelling van het meldpunt is om een structureel en duidelijk beeld te krijgen van de tijdens de duur van het onderzoek optredende ongevallen en onveilige situaties. Aan de hand van de resultaten van dit onderzoek kunnen maatregelen tot het verbeteren van de veiligheid van het rolstoelvervoer nog beter worden toegespitst op het voorkůmen van ongevallen en het beperken van lichamelijk letsel bij een ongeval."
  www.meldpuntrolstoelvervoer.nl

  top