Persoonsgebondenbudget (PGB)

tips

Algemene informatie

PGB in de Jeugdwet
Ouders kunnen zelf jeugdhulp inkopen met een persoonsgebonden budget (PGB). Dit kan als de gemeente uw kind een individuele voorziening toekent, en u voldoet aan de volgende voorwaarden:
-U moet aangeven waarom ondersteuning ‘in natura’ niet geschikt is voor uw kind.
-U moet een pgb kunnen beheren (ondersteuning inkopen, hulpverleners aansturen).
-U moet zorg inkopen die goed en veilig is.
www.regelhulp.nl

PGB WMO

Een persoonsgebonden budget (PGB) is geld waarmee u zelf ondersteuning inkoopt. U kunt kiezen voor een pgb als u Wmo-ondersteuning krijgt van uw gemeente, zoals:
-begeleiding in het dagelijks leven
-huishoudelijke hulp
-dagbesteding of logeeropvang
-woningaanpassingen of een rolstoel.
www.hoeverandertmijnzorg.nl

PGB WLZ
Met een Wlz-PGB kunt u zelf langdurige, intensieve zorg inkopen. Dit PGB is bestemd voor jeugd en volwassenen die blijvend permanent toezicht of 24-uurszorg in de nabijheid nodig hebben. Zij verhuizen niet naar een zorginstelling, maar blijven thuis wonen en organiseren de zorg zelf. Bij het pgb sluit u zelf contracten af met uw zorgverleners.
www.hoeverandertmijnzorg.nl

PGB Zvw (zorgverzekering)
Een pgb is een persoonsgebonden budget, een geldbedrag om zelf zorg in te kopen. De zorgverzekeraar biedt dit pgb.
Het Zvw-pgb is beschikbaar voor:
-Volwassenen met een indicatie voor verpleging en/of verzorging aan huis (wijkverpleging).
-Jeugd met een indicatie voor verpleging aan huis of voor intensieve kindzorg (een combinatie van verpleging, verzorging, begeleiding en eventueel thuisbeademing).
U kunt het budget gebruiken voor verpleging en verzorging aan huis of op een andere locatie, bijvoorbeeld op school of op het werk. De kosten voor indicatiestelling en het opstellen van een zorgplan kunt u niet betalen uit het pgb.
www.hoeverandertmijnzorg.nl

Welkezorghebiknodig.nl
Voor jongeren - en hun ouders - is het bij het aanvragen van zorg niet altijd eenvoudig in te schatten waar ze precies hulp bij nodig hebben en hoeveel. Daarom heeft Per Saldo een website gemaakt die hen daarbij helpt.
Door op www.welkezorghebiknodig.nl de vragenlijst in te vullen, komt de zorgvraag beter in beeld bij de aanvrager. Zeker voor jongeren die gewend zijn te denken in mogelijkheden in plaats van in wat ze niet (meer) kunnen, is de vragenlijst een goed hulpmiddel. Na de vragen te hebben beantwoord, krijgt de invuller een rapport dat inzichtelijk maakt waarbij allemaal precies hulp/zorg nodig is. Kortom, een website met alles wat iemand nodig heeft voor een goede voorbereiding van de zorgaanvraag. De website is ook goed te gebruiken voor ouders die de zorg voor hun kind aanvragen.
www.welkezorghebiknodig.nl

Sociale Verzekeringsbank
Op de website van de SVB staat informatie over het PGB en er zijn zorgovereenkomsten te downloaden via de website. Verder heeft het SVB een Servicecentrum PGB dat gratis helpt met de administratie van uw PGB.
www.svb.nl

Ondersteuning Wlz-indicatie
Iedereen met een indicatie voor langdurige zorg (Wlz-indicatie) heeft recht op onafhankelijke cliŽntondersteuning en kan hiervoor terecht bij het Adviespunt van de regionale Zorgbelangorganisaties. De ondersteuning die Zorgbelang biedt, is onafhankelijk van zorgaanbieders en zorgkantoren.
CliŽntondersteuning is hulp, informatie en advies bij het regelen van zorg en het maken van afspraken hierover. Mensen met een indicatie voor langdurige zorg kunnen hiervoor terecht bij hun zorgkantoor, bij MEE en Zorgbelang. De cliŽntondersteuners van Zorgbelang geven informatie en advies, helpen bij het kiezen van een passende zorgaanbieder en ondersteunen bij het opstellen, evalueren en bijstellen van zowel het persoonlijk plan als het zorgplan. Ook bemiddelen zij wanneer de cliŽnt en de zorgaanbieder er samen niet uitkomen.
adviespuntzorgbelang.nl en www.bosk.nl

top

Zorgkantoor en SVB

Servicecentrum PGB van de SVB
Het Servicecentrum PGB van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) beheert de persoonsgebonden budgetten voor jeugdhulp, Wmo-ondersteuning en Wlz-zorg.

Zorgbeschrijving en zorgovereenkomsten

-Als uw kind een pgb krijgt van de gemeente (WMO) moet u per zorgverlener een zorgovereenkomst afsluiten. De zorgovereenkomsten moeten opgestuurd worden naar de SVB.
-Als uw kind een pgb krijgt uit de WLZ moet u  per zorgverlener een zorgovereenkomst afsluiten en u moet per zorgverlener een zorgbeschrijving invullen. De zorgovereenkomsten en de zorgbeschrijvingen moeten opgestuurd worden naar het Zorgkantoor.

Trekkingsrecht
Het geld van het budget staat op rekening van de SVB, maar u houdt zelf de regie. Trekkingsrecht heet dit. Trekkingsrecht maakt het mogelijk om alle betalingen aan zorgverleners vooraf te controleren. De facturen en urenformulieren levert u bij de SVB in. Na controle maakt de SVB de salarissen over naar de zorgverleners die u hebt ingehuurd.

Meer info hierover vindt u op de website van www.regelhulp.nl

top

PGB tarieven en andere financiŽle info

PGB in 6 stappen (WLZ)
In dit infortmatiebulletin "Zelf uw zorg inkopen in 6 stappen 2015" staat helder en duidelijk beschreven wat zelf zorginkopen met een PGB -WLZ inhoudt.
www.menziszorgkantoor.nl

Wmo en jeugdwet tarieven
Elke gemeente mag zelf de tarieven voor de zorg binnen het PGB vaststellen. Wel is er een wettelijke eis dat de tarieven toereikend moeten zijn. Ook kan het zijn dat je een eigen bijdrage moet bepalen, ook de hoogte hiervan mag de gemeente zelf beslissen, met een wettelijk maximum.
www.nationalehulpgids.nl

Zorgverzekeraar (Zvw) tarieven
Voor verpleging en verzorging hebben alle zorgverzekeraars gekozen voor uniforme regels.
De tarieven zijn als volgt:
Formele zorgaanbieder
-maximum uurtarief persoonlijke verzorging € 38,56
-maximum uurtarief verpleging € 57,08
Natuurlijk persoon (vrienden, familie of zorgaanbieders zonder agb-code)
-maximum uurtarief € 20,00 (voorlopig is dit maximum uitgesteld tot 1 mei 2015)
www.nationalehulpgids.nl

Wlz tarieven
De pgb-tarieven worden voor 2015 met 0,74% verhoogd vanwege de jaarlijkse prijsaanpassing.
Tarieven in functie en klassen: tarieventabel pgb 2015
Tarieventabel zzp's: tarieventabel pgb 2015

PGB tarieven
Het PGB budget wordt berekend op basis van de klassen waarvoor u een indicatie heeft gekregen. Voor al die klassen zijn door het ministerie van VWS tarieven vastgesteld. Een overzicht van deze tarieven staan in het document Tarieventabel PGB die u hieronder kunt downloaden.
Als voor meer functies een budget wordt toegekend, worden de verschillende bedragen bij elkaar opgeteld. De tarieven gelden 'op jaarbasis'. Als het budget voor een periode korter dan een jaar wordt toegekend, wordt het bedrag natuurlijk lager.
De tarieven in onderstaand document zijn geldig van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015. De tarieven zijn van toepassing voor budgethouders met een indicatie voor persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding of logeren.
www.menziszorgkantoor.nl

top

Zelf zorg inkopen

Per Saldo Hulpgids
De Per Saldo Hulpgids is een digitale gids alleen voor leden van Per Saldo. Per Saldo werkt hierin nauw samen met de website de Nationale Hulpgids, voorheen Zoekpgbzorg. De databases van beide websites zijn grotendeels gelijk. Verschil is dat u via de Per Saldo Hulpgids meer informatie krijgt over de zorgaanbieders en de Nationale Hulpgids u de mogelijkheid biedt om, tegen betaling, een zorgverlener op maat voor u te zoeken .
www.persaldohulpgids.nl

Nationale Hulpgids
Op de website van de Nationale Hulpgids kun je gratis zoeken naar zorgaanbieders en PGB-houders in heel Nederland. Je kunt je gratis aanmelden op deze thuiszorg website van Nederland. Verder staat op de website informatie over het PGB vermeld; zoals de tarieven van het PGB-budget die je per categorie (persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding en tijdelijk verblijf) door het CIZ krijgt uitgekeerd.
www.nationalehulpgids.nl

Zorgmatch

Zorgmatch heeft een website die bedoeld is voor mensen die een PGB (persoonsgebonden budget) hebben en hulp zoeken. Op de site een kun je als hulpvrager gratis een oproep achterlaten. Daarnaast kun je zoeken naar hulpbieders in de database of er iemand tussen staat waar je mee in zee wilt gaan. Hulpbieders (die in loondienst willen werken) kunnen op hun beurt ook een oproep plaatsen of contact leggen met hulpvragers die hen aanspreken.
www.zorgmatch.org

top

Zorgovereenkomsten en zorgbeschrijvingen

Een Zorgovereenkomst invullen (gemeente en zorgkantoor)
Op de website van de SVB zijn verschillende model zorgovereenkomsten voor verschillende situaties te downloaden; voor een familielid of partner, voor een freelancer, voor een zorginstelling of een arbeidsovereenkomst.
www.svb.nl

Een Zorgbeschrijving invullen (zorgkantoor)
Voor de zorgbeschrijving stuurt het Zorgkantoor de formulieren naar je toe. Deze moet je voor elke zorgverlener apart invullen.

Een Zorgplan opstellen (zorgkantoor)
Soms wil het Zorgkantoor extra informatie over de zorgbeschrijving. Op de website van PerSaldo staan slimme lijstjes hoe je zo'n uitgebreide zorgbeschrijving kunt opstellen. Deze is alleen voor leden van PerSaldo toegankelijk om te bekijken.
www.pgb.nl

top

Administratie PGB

Hoe kunt u declareren
Heeft u een PGB van uw gemeente of Zorgkantoor? Stuur dan uw declaratie naar de SVB. Het is gebruikelijk om maandelijks te declareren. In overleg met uw zorgverlener of zorginstelling kunt u ook kiezen voor een kortere periode. De periode waarover gefactureerd wordt moet wel al verstreken zijn. Urenbriefjes, facturen en reiskosten kunt u op drie manieren declareren:
-via "Mijn PGB" (online invullen op de site van de SVB)
-per email (de declaraties inscannen en mailen naar de SVB)
-per post opsturen naar de SVB
www.svb.nl

Declaraties PGB indienen WLZ

Zodra het zorgkantoor de zorgbeschrijving heeft goedgekeurd en de zorgovereenkomst is verwerkt door de SVB kan de verzekerde voor deze zorgverlener declareren. Daarvoor kan hij gebruik maken van "Mijn PGB" van de SVB. Daarmee geeft hij digitaal declaraties door. Hij kan ook gebruik maken van papieren declaraties. De SVB stelt aan het einde van het jaar een eindafrekening op. Als de verzekerde akkoord gaat met deze eindafrekening dan stuurt de SVB deze eindafrekening naar het zorgkantoor. Voordat het zorgkantoor de eindafrekening goedkeurt kan het zorgkantoor de verzekerde uitnodigen voor een gesprek over de besteding van het pgb-Wlz. Dat gesprek kan ook bij de verzekerde thuis plaatsvinden. Het pgb-Wlz dat de verzekerde niet aan zorg uitgeeft, betaalt de SVB terug aan het zorgkantoor.
www.zorginstituutnederland.nl

Vrij besteedbaar bedrag in 2015
U mag een deel van het toegekende PGB gebruiken voor kleine uitgaven die te maken hebben met het PGB. U hoeft niet aan uw zorgkantoor of gemeente door te geven hoe u dit besteedt. Wij noemen dit het vrij besteedbaar bedrag (voorheen ook wel: verantwoordingsvrij bedrag). Maar niet alle gemeenten werken met een vrij besteedbaar bedrag. Ook is de hoogte van dit bedrag niet voor iedere budgethouder gelijk. Wilt u weten wat uw vrij besteedbaar bedrag is? Kijk dan op uw toekenningsbeschikking.
Hoe kunt u het bedrag bij ons opvragen? Om het vrij besteedbare bedrag bij ons op te vragen heeft u het formulier ‘Declaratie vrij besteedbaar bedrag’ nodig. Dit formulier krijgt u van ons thuisgestuurd. U kunt het bedrag in ťťn keer opvragen, maar ook in gedeelten. Wilt u het vrij besteedbaar bedrag in gedeelten opvragen, dan moet u meerdere formulieren naar ons sturen. Wanneer dit formulier beschikbaar is, zal dit ook op deze website komen te staan en kunt u dit formulier downloaden. Wij brengen het vrij besteedbaar bedrag in mindering op uw PGB.
Let op! Wordt uw budget verlaagd? Dan wordt mogelijk ook het vrij besteedbaar bedrag verlaagd. Heeft u het vrij besteedbaar bedrag al gedeclareerd, dan kan het zijn dat u achteraf een gedeelte moet terugbetalen.
www.svb.nl

Declaratie vrij besteedbare bedrag WLZ
Een bepaald bedrag van het toegekende PGB wordt niet vooraf gecontroleerd door de SVB. Dit wordt het vrij besteedbare bedrag genoemd. Dit vrij besteedbare bedrag is anderhalf procent van uw budget, met een minimum van € 250,- en een maximum van € 1.250,-. Dit bedrag is bedoeld voor kleine uitgaven.
U kunt het vrij besteedbare bedrag in ťťn keer of verspreid over meerdere momenten declareren.
Wordt uw budget over de periode waarover uw budget is toegekend naar beneden bijgesteld? Dan wordt ook het vrij besteedbare bedrag verlaagd. Declareert u het vrij besteedbare bedrag in ťťn keer, dan kan het dus zijn dat u achteraf een gedeelte terug moet betalen. U moet het hele bedrag terugbetalen wanneer u het budget in het geheel niet besteedt.
Op de website van Naar-Keuze kun je een formulier downloaden om het vrij besteedbare bedrag te declareren.
www.naar-keuze.nl

Administratie en verantwoording
Op de website van Per Saldo staat informtatie over de administratie en verantwoording van de uitgaven van het pgb aan het zorgkantoor. U krijgt vanzelf bericht van het Zorgkantoor voor welke datum u de formulieren waarop u zich verantwoordt, moet insturen. Meer info hierover op de website van Per Saldo.
www.pgb.nl

Online PGB boekhouden

Op de website ePGB kunt u online uw PGB administratie bijhouden. Het kan een uitkomst bieden voor mensen die de PGB administratie een grote rompslomp vinden. "ePGB scheelt echt een hoop werk. Mijn hulpen werken doorgaans op vaste dagen en doen vaste taken. Dit betekent dat ik in ePGB maar ťťn keer de gegevens hoef in te voeren. Vervolgens druk ik op "herhalen" en ben ik klaar."
www.epgb.nl

top

Belangenverenigingen

Per Saldo
Per Saldo is een belangenvereniging van en voor mensen die verzorging en begeleiding nodig hebben en die dit zelf willen regelen met een persoonsgebonden budget (pgb). Zij ondersteunen hun leden met nieuwe en informatie over PGB (brochures en ledenmagazine), cursussen over PGB, bijeenkomsten, spreekuren op locatie, een telefonische advies- en informatielijn en belangenbehartiging.
www.pgb.nl

Naar-Keuze
Naar-Keuze is een vereniging voor ouders en familieleden met een persoonsgebonden budget (PGB) voor zorg en begeleiding voor mensen met een verstandelijke handicap, lichamelijke handicap en/of autistische stoornis. Het idee van de vereniging is dat budgethouders onderling hun ervaringen kunnen uitwisselen en elkaar daarmee kunnen helpen. Verder staat op de website informatie over het PGB vermeld; zoals de tarieven van het PGB-budget die je per categorie (persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding en tijdelijk verblijf) door het CIZ krijgt uitgekeerd.
www.naar-keuze.nl

top

Cursussen over PGB

Per Saldo
Per Saldo geeft cursussen voor budgethouders en professionals waarin de regeling rondom het pgb en de manier waarop u hiermee om kunt gaan, wordt toegelicht.
Voor budgethouders zijn er bijv. de volgende cursussen:
-basiscursus PGB
-welke mogelijkheden biedt het PGB voor mijn gehandicapte kind?
Ook als u geen lid bent van Per Saldo kunt u deel nemen aan deze cursussen.
www.pgb.nl

top