Sexualiteit en sexueel misbruik

tips

Sexuele voorlichting

Begrensde liefde
De website begrensdeliefde.nl is een site voor iedereen die professioneel of als opvoeder betrokken is bij mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking. Op deze site vindt u een databank met instrumenten en materialen over seksualiteit en de preventie, signalering en behandeling van seksueel geweld bij mensen met een beperking.
www.begrensdeliefde.nl/achtergrondinformatie

Website: Seksualiteit EMB
Mensen met ernstig meervoudige beperkingen (EMB) ontwikkelen zich op allerlei gebieden, ook op seksueel gebied. Hun ontwikkeling verloopt anders, is vertraagd of stagneert, maar net als bij ieder ander begint de seksuele ontwikkeling bij 0 jaar.
Mensen met EMB hebben recht op seksualiteit en recht op passende begeleiding om de ontwikkeling zo goed mogelijk te laten verlopen. Ze hebben ook recht op eigen invloed in bevrediging van hun behoeftes in iedere fase van de seksuele ontwikkeling. Dit vergroot voor hen de kwaliteit van leven.
De website www.seksualiteitemb.nl biedt praktische kennis en handvatten om de seksuele ontwikkeling en beleving van mensen met EMB onder de aandacht te brengen en bespreekbaar te maken. Op de website zijn handreikingen en is informatie te vinden voor begeleiders, gedragsdeskundigen, ouders en verwanten van mensen met EMB.
Deze website is in de eerste plaats bedoeld voor begeleiders en ouders van mensen met ernstig meervoudige beperkingen (EMB). Zij hebben dagelijks te maken met gedrag of een signaal waar al dan niet op gereageerd moet worden. Maar ook gedragsdeskundigen, therapeuten, managers en bestuurders kunnen de informatie gebruiken.
www.seksualiteitemb.nl

App: Lief en lijf
Middin lanceert de digitale, gratis app 'Lief en lijf', die seksuele voorlichting geeft aan jongeren met een lichte verstandelijke beperking (lvb). Deze doelgroep is vaak niet goed voorgelicht en vindt het moeilijk om over seksualiteit te praten en toe te geven dat kennis hierover ontbreekt.
Jongeren met een lvb hebben vaak problemen met seksualiteit zoals seksueel misbruik, loverboyproblematiek, ongewenste zwangerschappen en geslachtsziekten. Seksuele voorlichting speelt daarom een belangrijke rol in de ondersteuning door de begeleiding van Middin. De zorgaanbieder ziet de app als een mooie aanvulling op de persoonlijke voorlichting door de begeleiders van Middin. CliŽnten kunnen zelf gericht informatie opzoeken. Door duidelijke informatie, in woord, plaatjes en video’s, worden vragen over seksualiteit laagdrempelig beantwoord. De mogelijkheid om zelf gemakkelijk informatie te vinden, maakt de cliŽnt zelfredzamer.
De app is ontwikkeld door zorgmanagers en gedragsdeskundigen van Middin in samenwerking met DTT Multimedia. CliŽnten van Middin hebben de app getest. Inmiddels hebben binnen twee weken ruim tweehonderd cliŽnten de app gedownload en gebruiken zij deze actief. De app 'Lief en lijf' is vanaf nu voor iedereen gratis te downloaden voor Android via de Play Store en voor Apple in I-tunes.
www.skipr.nl

Verliefd en zo...
Het vertelboek 'Verliefd en zo' gaat over sexuele ontwikkeling bij mensen met een verstandelijke beperking. In het boek staan verhalen over bijv. ongesteld worden, vrijen en tegen je zin aangeraakt worden (misbruik). De verhalen worden op een eenvoudige wijze verteld en er staan duidelijke beelden bij. Bij het vertelboek zit ook een werkboek met verwerkingsvragen. Daarnaast is er ook een handboek voor de ouders met voorlichting en informatie over sexuele ontwikkeling voor kinderen met een verstandelijke beperking.
Titel boek: Verliefd en zo.. [vertelboek (1), werkboek (2) en handboek (3)]
Auteurs: Hijltje Vink (1 en 2), Kees Eijkelboom (3)
Doelgroep: verstandelijk gehandicapten (1 en 2), ouders (3)
ISBN: 978 90 239 2408 1 ,  978 90 239 2435 7,  978 90 239 2409 8
Jaar van uitgave: 2009

www.helpendehanden.nl

Sexuele voorlichting aan mensen met een verstandelijke handicap
Op de cliŽnt toegespitste voorlichting is een verrijking van de kwaliteit van het bestaan; de cliŽnt krijgt meer regie over zijn eigen leven. Hoe kunnen hulpverleners, ouders en verwanten adequate seksuele voorlichting bieden aan mensen met een lichte, matige, ernstige of diepe verstandelijke handicap? Erik Bosch en Ellen Suykerbuyk beantwoorden deze vraag door in hun boek bruikbare methodische handreikingen bij seksuele voorlichting te geven waarbij zij de methodiek van de hermeneutische cirkel toepassen.
-Titel: Sexuele voorlichting aan mensen met een verstandelijke beperking
-Ondertitel: De kunst van het verstaan
-Schrijvers: Eric Bosch & Ellen Suykerbuyk
-Uitgever: Nelissen
-Jaar van uitgave: 2000,  4de druk 2006
-ISBN: 9789024414352


Totale Communicatie, lichaam & sexualiteit
Mensen met een verstandelijke beperking hebben een omgeving nodig die naast gesproken taal bewust andere communicatievormen als foto’s, pictogrammen, tekeningen en gedrag inzet. Om ouders en professionals te ondersteunen in de communicatie over lichaam & seksualiteit, heeft de Koninklijke Effatha Guyot Groep de toolkit ‘Totale Communicatie, lichaam & seksualiteit’ ontwikkeld. De inhoud van de toolkit is behulpzaam bij het maken van individuele plannen om cliŽnten/bewoners stap voor stap informatie te geven over: privacy, lichaamsbeleving,m asturbatie, en sociaal gewenst gedrag op het gebied van seksualiteit. De beschreven casussen geven op heldere wijze weer hoe zorgverleners aan de behoeften van de cliŽnten/bewoners tegemoet kunnen komen op het gebied van lichaam en seksualiteit. Centraal staat het begeleiden en voorlichten van cliŽnten/bewoners met een verstandelijke beperking volgens de visie; ‘totale communicatie’. De toolkit Totale Communicatie lichaam & seksualiteit had als werktitel ‘het Blootboek’.
Bij de toolkit zit een gebruikershandleiding met theoretische informatie over onder andere:masturberen, seksuele ontwikkeling en communiceren over lichaam& seksualiteit. Verder bevat de toolkit werkvormen en concrete communicatiehulpmiddelen in de vorm van visitaal pictogrammen, kleurenfoto’s, beeldverhalen, puzzels en nog veel meer.
Toolkit: Communicatie, lichaam en sexualiteit
Schrijvers: S. Voortman, F. Reitsma, E. Oskam en H. Jansen
Uitgeverij: Elzevier
Jaar van uitgave: 2007
ISBN: 9789035229037


top

Anticonceptie

Anticonceptie, wat is het beste voor uw kind?
"Ieder mens heeft seksuele gevoelens. Wat dat betreft is seksualiteit voor mensen met verstandelijke beperkingen niet anders dan voor anderen. Wie in de pubertijd komt en geslachtsrijp wordt, kan zwanger raken of een meisje zwanger maken. Dat is het moment om na te denken over anticonceptie. Veel ouders van jongeren met een verstandelijke handicap vragen zich echter af hoe zij om moeten gaan met anticonceptie voor hun kind. Heeft mijn kind wel seksuele gevoelens? Is anticonceptie inderdaad nodig? Wat is voor mijn kind het beste? Wat doe ik als mijn kind een kinderwens heeft? Anticonceptie, wat is het beste voor uw kind? De brochure geeft informatie voor ouders die nadenken over anticonceptie voor hun kind met verstandelijke beperkingen en biedt steun bij het denken over keuzes op dit terrein." De brochure is een uitgave van Federatie van Ouderverenigingen (FvO) in de serie 'Gewoon zo!'.
www.cdlsworld.org

top

Sexueel misbruik gehandicapten

SOS - snelle opvang bij seksueel misbruik van mensen met een verstandelijke beperking
Seksueel misbruik komt veel voor bij kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking. Veel vaker dan bij anderen. Maar hoe neem je als hulpverlener de regie in handen als het probleem eenmaal is gesignaleerd? Hoe bespreek je het probleem met de cliŽnt, met familieleden, met naasten en met andere professionals. Hoe breng je hen verder?
In de dagelijkse praktijk blijkt dit vaak lastig. Instellingen beschikken weliswaar over een meldcode en goede handelingsprotocollen over de omgang met (vermoedens van) seksueel misbruik, maar tegelijk is er onder hulpverleners vaak sprake van grote onzekerheid en machteloosheid. De logica die er onder andere omstandigheden wel is, blijkt opeens zoek. Niets is meer vanzelfsprekend, hulpverleners voelen zich onvoldoende toegerust om in dit proces het voortouw te nemen. Dat werkt verlammend, met alle gevolgen van dien.
Dit boek helpt hulpverleners om dit probleem adequaat aan te pakken. Het is geschreven voor gedragsdeskundigen, maar ook bij uitstek geschikt voor (psycho) therapeuten, maatschappelijk werkers, gezinsvoogden en ambulant- en gezinsbegeleiders.
-Titel: SOS - snelle opvang bij seksueel misbruik van mensen met een verstandelijke beperking
-Ondertitel: Een praktisch handboek
-Schrijver: A. Scharloo, S. Ebbers, M. Spijker
-Uitgever: Bohn Stafleu van Loghum
-Jaar van uitgave: 2013
-ISBN: ISBN 9789036803274


Meldpunt misbruik gehandicapten moet deskundig zijn

Artikel 15-03-2012. Er moet een deskundig meldpunt komen voor verstandelijk gehandicapten die te maken hebben gehad met seksueel misbruik. Dat wil een meerderheid in de Tweede Kamer.
www.nu.nl

Met een beperking extra kwetsbaar voor sexueel misbruik
Seksueel misbruik komt overal voor in de samenleving. Ook binnen zorgorganisaties. Vaak is de verwachting dat een protocol, een meldprocedure of een cursus voldoende garantie bieden om misbruik te voorkomen. Maar er is meer nodig. Veel hangt af van bijvoorbeeld openheid, veiligheid en structurele aandacht voor preventie. Lees meer hierover op de website van Kennispleingehandicaptensector.
www.kennispleingehandicaptensector.nl

Vaker sexueel geweld gehandicapten
Artikel 12-11-2011. Verstandelijk gehandicapten zijn vaker slachtoffer van seksueel misbruik dan mensen zonder handicap. Zes op de tien vrouwen en een kwart van de mannen zeggen dat ze ooit met seksueel geweld te maken hebben gehad. Dat blijkt uit een onderzoek (pdf) van Movisie en Rutgers WPF in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid.
www.nos.nl

top

Meldpunt sexueel misbruik

Meldpunt seksueel misbruik geopend
Platform VG heeft het Meldpunt seksueel misbruik van mensen met een verstandelijke beperking geopend. Als u of iemand die u kent te maken heeft met (seksueel) misbruik, kunt u hier melding van maken. Uiteraard wordt er vertrouwelijk met uw gegevens omgegaan.
Bel 030 - 2727303 of stuur een e-mail naar misbruik@platformvg.nl
platvorm vg

top

Politieverhoor

Politieverhoor verstandelijk gehandicapten
Op deze website staat informatie over het politieverhoor van slachtoffers van sexueel misbruik. De politie kan gebruik maken van een interviewstudio. De deskundigenpool met daartoe opgeleide pedagogen en psychologen is sinds maart 2009 afgeschaft. Sindsdien verhoort de politie de verstandelijk gehandicapte slachtoffers zelf zonder hulp van de deskundigenpool.
www.begrensdeliefde.nl/achtergrondinformatie/seksueel_misbruik/politieverhoor

top