Wetgeving

tips

Nieuws

Website: hoe verandert mijn zorg?
Krijgt u langdurige zorg? Dan is deze website voor u. Want in 2015 verandert er veel in de zorg. Gemeenten en zorgverzekeraars krijgen meer taken. De veranderingen kunnen vragen oproepen. Houd ik mijn recht op zorg? Moet ik meer gaan betalen? Houd ik dezelfde zorgverlener? Deze webiste legt uit welke rechten u heeft bij de overgang naar de nieuwe zorg.
www.hoeverandertmijnzorg.nl

Rechtsbescherming van een kind met een beperking
Op de website van Kansplus staat informatie over rechtsbescherming van een kind met een beperking als het meerderjarig wordt.
"Mensen met een verstandelijke beperking blijven vaak voor een deel of helemaal aangewezen op de zorg en begeleiding van anderen. Ouders maar ook broers en zussen hebben vaak behoefte aan informatie over het juridische gevolg van het meerderjarig worden."
www.kansplus.nl

Gehandicapt kind: wet- en regelgeving
Op deze website staan de regelingen die van toepassing zijn op gehandicapte kinderen beschreven. De website geeft een overzicht van de relevantie wet- en regelgeving. Het is van belang om te weten dat veel regels door de gemeente worden gemaakt en dat het daarom soms per gemeente kan verschillen waar wel en geen recht op bestaat.
www.gehandicaptkind.nickbogerd.nl

Informatiebladen Ieder(in)
In een serie informatiebladen zet Ieder(in) informatie over verschillende onderwerpen op een rij. De eerste informatiebladen over de Participatiewet en Passend onderwijs zijn inmiddels te downloaden via de website van Ieder(in). Binnenkort volgen not informatiebladen over de WMO 2015, de Wet Landurige Zorg en de Jeugdwet.
www.iederin.nl

Informatieblad nieuwe wetten in begrijpelijke taal
Ieder(in) heeft een informatieblad gemaakt dat eenvoudige uitleg geeft over de vier nieuwe wetten: de Wet langdurige zorg, Participatiewet (over Wajong en werken), Wmo en de Jeugdwet. Het informatieblad is bedoeld voor mensen die moeite hebben met lezen en begrijpen. Ze geven uitleg over de nieuwe wetten en vertellen wat er verandert vanaf 1 januari 2015. Ook leggen ze uit hoe mensen kunnen meepraten en waar ze informatie kunnen vinden.
Ze leggen moeilijke begrippen en woorden uit, verduidelijken de tekst met plaatjes en pictogrammen. Ook vindt u een aantal voorbeelden van mensen die met de nieuwe wet te maken krijgt.
iederin.nl

Meldpunt Zorg om lichamelijke handicap
Voor mensen met een lichamelijke handicap verandert er veel. Met de grote hervormingen in zorg, onderwijs, werk en jeugd is het niet vanzelfsprekend dat zij de juiste zorg en ondersteuning krijgen. Er wordt op zoveel plekken en op zoveel gebieden tegelijk veranderd, dat niemand weet waar de veranderingen goed uitpakken en waar mensen in de knel komen. Dit meldpunt brengt in kaart waar het goed gaat en waar slecht.
De BOSK, de vereniging van mensen met een lichamelijke handicap, vindt het belangrijk dat iedereen tijdens de hervormingen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is. We hebben daarom een meldpunt geopend waar mensen met een lichamelijke handicap hun negatieve en positieve ervaringen kunnen melden. Heb je een klacht? Laat het ons weten! Leiden de veranderingen tot betere ondersteuning? Laat het ons ook weten! Pas wanneer we gemeenten, scholen, zorgkantoren en andere uitvoerders laten weten waar het goed gaat en waar fout, kunnen we ervoor zorgen dat alle betrokkenen de zorg en ondersteuning bieden die binnen hun mogelijkheden ligt.
Meld je ervaring op de onderstaande website!
meldpuntzorgomlichamelijkehandicap.nl

top

Wettelijke vergoedingen

Dubbele Kinderbijslag voor gehandicapt kind
De TOG-regeling wordt in 2015 afgeschaft. In plaats daarvan krijgen ouders met een thuiswonend gehandicapt kind dat 3 jaar of ouder is maar jonger dan 18 jaar het dubbele bedrag aan kinderbijslag. Een ouder met een gehandicapt kind, maar zonder PARTNER of waarvan de partner niet werkt, heeft recht op een extra bedrag aan kinderbijslag van € 1.460,-. Dit bedrag komt bovenop de 2x kinderbijslag.
www.svb.nl en www.rijksoverheid.nl

Extra bedrag aan Kinderbijslag voor ouders
Een ouder met een gehandicapt kind, maar zonder PARTNER of waarvan de partner niet werkt, heeft recht op een extra bedrag aan kinderbijslag bij van € 1.460,-. Dit bedrag komt bovenop de 2x kinderbijslag.
www.rijksoverheid.nl

Mantelzorgcompliment vanaf 2015
De regering vindt goede ondersteuning van de mantelzorgers belangrijk. Hiervoor bestond tot voor kort de regeling 'Mantelzorgcompliment'. Door de inwerking treding van de Wmo 2015 vervalt in 2015 de regeling voor het mantelzorgcompliment. De SVB zal daarom over de jaren 2015 en daarna geen mantelzorgcomplimenten meer betalen. Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de waardering van mantelzorgers van cliŽnten die inwoners zijn in hun gemeente. Deze waardering kan een geldbedrag zijn, zoals dat bij het mantelzorgcompliment het geval was. Het kan ook bestaan uit een waardering in natura, bijv. een extra investering in ondersteuning van mantelzorgers. Iedere gemeente zal hier een passende invulling aan geven en zal dit kenbaar maken.
www.hoeverandertmijnzorg.nl

Korting Wajong-uitkering: vraag de UWV-toeslag aan
Vanaf januari 2018 worden mensen met een Wajong-uitkering en de beoordeling ‘Wel arbeidsvermogen’ gekort op hun uitkering. Sommigen komen hierdoor onder het sociaal minimum terecht. Hiervoor kunnen zij een toeslag aanvragen bij UWV. Belangrijk is dat Wajongers (of hun bewindvoerder) zo snel mogelijk de UWV-toeslag aanvragen. Het formulier kan telefonisch worden aangevraagd via 0900-9294 of via de website van UWV. Vanaf 1 januari 2018 hebben Wajongers met (gedeeltelijk) arbeidsvermogen niet langer recht op een uitkering van 75%, maar 70% van het wettelijk minimumloon. Hierdoor kan het inkomen dalen onder het sociaal minimum. Het UWV heeft Wajongers die gekort worden vorig jaar gewezen op de mogelijkheid van een toeslag. Nu, in januari, wordt duidelijk hoe dit uitpakt voor het inkomen van mensen. De aanvraag voor de toeslag moet worden ingediend binnen zes weken na toekenning van de - gekorte - Wajong-uitkering. Daarom is het belangrijk dat Wajongers de toeslag zo spoedig mogelijk aanvragen. iederin.nl

top

Wetten en regels

Zorgwijzer
Mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking, of een chronische ziekte, krijgen tijdens hun leven vaker te maken met gezondheidszorg dan anderen. Door de hervorming van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) is er voor deze groep mensen echter veel veranderd. De AWBZ is overgaan naar een aantal nieuwe en bestaande wetten; de Wet langdurige zorg (Wlz), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Jeudgwet. Op de website van de Zorgwijzer worden de vier nieuwe en bestaande wetten besproken, waar mensen met een verstandelijke/lichamelijke beperking of chronische ziekte mee te maken kunnen krijgen.
www.zorgwijzer.nl

Eigen bijdrage WMO voorzieningen

Voor kinderen jonger dan 18 jaar is geen eigen bijdrage verschuldigd bij de aanvraag van een hulpmiddel bij een gemeente. Ook mag een gemeente geen eigen bijdrage vragen voor rolstoelen. Uw gemeente kan voor kinderen tot 18 jaar alleen een eigen bijdrage vragen voor woningaanpassingen uit de WMO 2015.
Meer informatie hierover vindt je op: www.rijksoverheid.nl

Wet dwangsom en beroep
De "Wet dwangsom en beroep" is in 2009 ingegaan. Hiermee kun je tegenwoordig lang dralen van je gemeente bij beslissingen voorkomen. Bijv. bij de aanvraag voor een verbouwing van je huis voor je gehandicapte kind.
"Burgers hebben in bepaalde gevallen recht op een vergoeding (dwangsom) als de overheid te laat een besluit neemt op hun aanvraag of bezwaarschrift. Bovendien kunnen zij dan via de rechter een besluit afdwingen. Hierdoor kunnen burgers trage besluitvorming van bestuursorganen tegengaan."
www.rijksoverheid.nl

top

Juridisch steunpunt

Het Juridisch Steunpunt Regelrecht
Als ouder van een kind met een beperking wordt je wel eens duizelig van de wirwar aan regels. Soms weet u niet meer waar u recht op hebt en bij wie u moet zijn voor uw voorzieningen. Dan kunt u het Juridisch Steunpunt Chronisch zieken en Gehandicapten bellen of mailen. De vragen van mensen (kinderen en volwassenen) met een chronische ziekte of handicap over wetten en regels worden vaak direct opgelost. Maar als een eenmalig advies onvoldoende is, wordt uw dossier onderzocht en start er eventueel een juridische procedure. Het Juridisch Steunpunt strijdt samen met u voor uw rechten.
U kunt vragen stellen over:
-wonen; aanpassingen, WMO, huurrecht
-vervoer: leerlingenvervoer
-zorg: AWBZ, TOG, PGB, hulpmiddelen
-onderwijs: leerlinggebonden financiering
-sociale zekerheid: kinderbijslag
-diversen: belastingen, verzekeringen,familierecht
iederin.nl

Kinderrechtenhelpdesk van Defence for Children
De juridisch medewerkers van Kinderrechtenhelpdesk van Defence for Children zijn gespecialiseerd in kinderrechten. Iedereen met vragen rondom kinderrechten kan zich richten tot onze helpdesk. Wij houden ons bezig met onderwerpen als jeugdrecht, kindermishandeling, onderwijs, jeugdstrafrecht en vreemdelingenrecht. De medewerkers beantwoorden vragen over kinderrechten in het algemeen en in individuele zaken. Daarnaast geven ze advies en kan in bijzondere gevallen verdere juridische ondersteuning worden geboden bij vragen rondom kinderrechten. Een kind met een handicap heeft recht op bijzondere zorg, op een waardig en zo zelfstandig mogelijk leven. Kinderen met een handicap moeten zoveel mogelijk gebruik kunnen maken van de algemene voorzieningen die er voor kinderen zijn en waar nodig gebruik kunnen maken van speciale voorzieningen. De voorkeur gaat uit naar zoveel mogelijk (met speciale begeleiding en hulp) thuis wonen en regulier onderwijs volgen. De Kinderrechtenhelpdesk is er niet alleen voor kinderen, jongeren en ouders, maar ook voor advocaten en andere professionals die met minderjarigen werken en een juridische vraag hebben over kinderrechten. U kunt hiervoor kosteloos contact opnemen met de Kinderrechtenhelpdesk per telefoon via 071 – 516 09 80 of per email via info@defenceforchildren.nl
www.defenceforchildren.nl

top

Gemeente vergoedingen hulpmiddelen

Vergoedingen hulpmiddelen
De gemeente vergoed een aantal hulpmiddelen, zoals een rolstoel, badzitje, badlift, douchestoel, aangepast autostoeltje, traplift, driewieler, tandem, aangepast fietsstoeltje etc.
Voor een aanvraag van een van deze hulpmiddelen voor je kind moet je bij de gemeente zijn waar je (kind) woont. Alleen een driewieler en een tandem worden niet tegelijk vergoed. De aanvraag moet wel onderbouwd worden door een ergotherapeut of een fysiotherapeut.

top

VN-verdrag Handicap

VN-verdrag Handicap
Het doel van het "VN-verdrag Handicap" is de positie van de mensen met een beperking te verbeteren.
Sinds 14 juli 2016 geldt het VN-verdrag Handicap. Het doel van dit verdrag is dat de positie van mensen met een beperking verbetert. De Rijksoverheid zet zich hiervoor in. Bijvoorbeeld door te voorkomen dat scholen of werkgevers mensen met een beperking uitsluiten. Klik op de onderestaande link en lees verder wat het verdrag voor Nederland betekent.
www.rijksoverhheid.nl

top